Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný technik provozu řídicí soustavy

Odborný směr:

Energetika

Odborný podsměr:

distribuce elektrické energie

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

33 000 Kč - 57 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Technik provozu řídicí soustavy - senior

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103286

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný technik provozu řídicí soustavy koordinuje a zabezpečuje odborné práce při zajišťování provozu a montáži řídicí techniky, včetně obsluhy příslušného software a hardware.

Pracovní činnosti

 • Projektová příprava řídicí techniky a jejích sítí.
 • Projektování řídicí techniky a jejích sítí.
 • Navrhování provozních předpisů, pravidel a plánů v oblasti řídicí techniky a jejích sítí.
 • Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu.
 • Zajišťování provozu řídicí techniky v energetice.
 • Provádění funkčních zkoušek řídicí techniky v energetice.
 • Kontrola provádění funkčních zkoušek řidicí techniky v energetice.
 • Provádění kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky.
 • Zpracovávání a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení provozu, oprav a údržby přenosové techniky, zařízení radiové sítě, telekomunikace, telemechaniky, optických a vizuálních systémů včetně zajišťování přípravy a rozvoje provozu a návazných prací. 9
Řízení provozu, oprav a údržby sítí pro přenos informací, automatizovaných systémů dálkového řízení, vysokofrekvenčních vazebních zařízení, ochran a automatik (včetně zařízení pro napájení), telemechaniky, telekomunikačních a radiových zařízení apod. 9
Řízení provozu, oprav a údržby zařízení hromadného dálkového ovládání včetně zajišťování přípravy a rozvoje provozu a návazných prací. 9
Jednání s dodavateli, správními, samosprávními a jinými orgány a organizacemi o výstavbě nových kabelových vedení a jejich přejímání do provozu. 8
Řízení a organizace oprav, přeložek, zaměření a jiných provozních činností na úseku dálkových zabezpečovacích kabelů. 8
Řízení, organizace a zajišťování provozních činností na úseku řídicí techniky včetně provádění údržby a odstraňování poruch. 8
Zajišťování provozu, údržby a oprav zařízení hromadného dálkového ovládání, telemechanizační sítě, telekomunikací, radiových sítí a sdělovacích kabelů, přenosové techniky a zařízení ochran automatik. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika KKOV 2601R nejvhodnější
Elektrotechnika RVP 26-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika KKOV 2612R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru energetika KKOV 3907R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru elektronika KKOV 2643N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru aplikovaná elektronika KKOV 2646N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru výpočetní technika a informační technologie KKOV 2631N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru automatizace KKOV 2644N vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxN vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Ovládání grafických programů pro projektování
Projektování změn a rekonstrukcí energetických provozů
Provádění přejímacích řízení při uvádění energetických výrobních a rozvodných zařízení do provozu
Kontrola, provádění funkčních zkoušek a zajišťování provozu řídicí techniky v energetice
Zpracování a vedení technické a provozní dokumentace systémů zařízení řídicí techniky
Zajišťování montáže řídicí techniky a jejích sítí včetně přejímky a předávání do provozu
Řízení kontroly, zkoušek, revizí, údržby, oprav a dodavatelského servisu řídicí techniky

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
řídicí technika
zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz
systémy a standardy jakosti a kvality v energetice
elektrotechnika
měření elektrických veličin
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy
bezpečnost práce a požární ochrana

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 57 070 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 485 Kč do 93 114 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 816 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 891 Kč do 56 606 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři energetici výroby energie (CZ-ISCO 21517)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 85 837 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 54 236 Kč do 125 031 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.