Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

26 000 Kč - 38 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Engineering Project Specialist,  Projektant investic,  Diplomovaný strojírenský technik investic a engineeringu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5148

Datum zveřejnění

10. 8. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný strojírenský technik investic a engineeringu zajišťuje přípravu, realizaci, posuzování a vyhodnocování strojních investic a investičních celků ve strojírenské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Příprava technických ekonomických a obchodních podkladů investičních celků nebo akcí vedených dodavatelským způsobem.
 • Provádění průzkumu finančních zdrojů ve spolupráci s finančním úsekem.
 • Příprava rozpočtu investičních akcí a kalkulace souvisejících nákladů.
 • Stanovování způsobu realizace investic.
 • Zajišťování povolení a dalších podkladů s orgány státní správy.
 • Kompletace a koordinace realizace investičních akcí nebo jejich účastníků, jednotlivých subdodavatelů, s dalšími účastníky výstavby.
 • Kontrola při realizaci investičních procesů, provádění výkonného dozoru na investičních celcích v souladu se stavebním zákonem a předpisy ISO.
 • Zajišťování dodržování termínových plánů, nákladů, parametrů a ostatních smluvních podmínek a požadavků veřejnoprávních orgánů.
 • Navrhování opatření k nápravě při nedodržení smluvních podmínek nebo parametrů.
 • Zajišťování kolaudačních řízení, ověřování způsobilosti a přebírání prací.
 • Komplexní vedení dokumentace a zpracování protokolů.
 • Příprava podkladů pro vyhodnocování investičních procesů.
 • Spolupráce na tvorbě plánů rozvoje firmy.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic, vyhodnocování technickoekonomických parametrů po ukončení akce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investic, projektantů, dodavatelů apod. 9
Organizace vypořádání majetkoprávních vztahů. 9
Stanovování způsobů realizace investic a průzkum finančních zdrojů. 9
Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení u stavebních investic a funkčních zkoušek a ověřování způsobilosti u strojních a jiných investic. 9
Zajišťování správního územního a stavebního řízení a odborných technických posudků. 9
Dozorování průběhu realizace investic. 8
Předávání staveb uživatelům a převádění investic do hmotného investičního majetku organizací. 8
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků. 8
Výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků stavby. 8
Zajišťování zpracování investičních záměrů podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy apod. 8
Zpracovávání rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce. 8
Prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracovávání zápisů a protokolů o předání staveb. 8
Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2305R nejvhodnější
Strojírenství RVP 23-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru strojírenství KKOV 2341R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru strojírenství KKOV 2341N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru letecká a raketová technika KKOV 2306R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru vojenská technika strojní KKOV 2304R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru strojírenská technologie KKOV 2303R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru stroje a zařízení KKOV 2302R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru technický interdisciplinární KKOV 3941N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru hutní a slévárenská výroba KKOV 2131N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení
Plánování investičních procesů v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů
Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti strojů, zařízení a strojírenských pracovišť a systémů
Orientace v dokumentaci v oblasti strojírenských investic
Stanovování způsobů realizace investic v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů
Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů
Kontrola investičních dodávek realizace investic, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování
Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí
Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti strojů, zařízení, strojírenských pracovišť a systémů s orgány státní správy
Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic
Organizování účastníků investičních akcí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení ve strojírenství a kovovýrobě
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)
strojní mechanismy
základy technologií ve strojírenství a v kovovýrobě, základní druhy strojů a zařízení
systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě
automatizované systémy řízení výroby CAD/CAM
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 37 711 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 23 000 Kč do 62 518 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 33 424 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 353 Kč do 38 122 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Strojírenští technici přípravy a realizace investic, inženýringu (CZ-ISCO 31154)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 44 327 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 046 Kč do 74 059 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.