Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Samostatný bankovní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Odborný pracovník správy úvěrového portfolia,  Úvěrový analytik,  Credit analyst

Příbuzná povolání

Samostatný pracovník kapitálových obchodů , Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů , Metodik bankovních hotovostních operací , Samostatný pracovník systému platebních karet , Dealer asistent , Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů , Samostatný pracovník devizových obchodů , Samostatný pracovník řízení úvěrů , Bankovní ekonom

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6952

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia provádí zpracování veškeré dokumentace pro uzavírání úvěrových smluv, sledování ukazatelů úvěrové likvidity a spolupracuje při sestavování bankovně obchodních plánů.

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů.
 • Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění analýz portfolia úvěrů a vedení podkladů.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Vypracování statistických výkazů.
 • Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz a při klasifikace úvěrů.
 • Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech.
 • Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace.
 • Spolupráce při vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Analýzy portfolia úvěrů a sledování úvěrových limitů. 9
Vykonávání odborné lektorské činnosti. 9
Zabezpečování jednotnosti vedení úvěrové dokumentace. 9
Provádění kontroly smluv o aktivních úvěrových obchodech před jejich podpisem z hlediska úplnosti dokumentace a věcné a formální správnosti včetně správných úrokových sazeb. 9
Vyřizování dotazů soudů a orgánů zúčastněných v trestním a správním řízení a zajišťování realizace soudních rozhodnutí. 9
Spolupráce při zpracovávání ekonomických analýz. 9
Sledování úvěrových limitů (divize, regionu). 8
Spolupráce při zpracovávání ekonomických analýz a při klasifikaci úvěrů. 8
Analýzy portfolia úvěrů pobočky (divize, regionu) včetně vedení podkladů pro tyto analýzy. 8
Vymáhání složitých nesplacených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob. 8
Vypracování statistických výkazů. 7
Vymáhání jednoduchých nesplácených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob. 7
Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů schvalovaných ředitelem divize (pobočky) příslušného regionu. 7
Sledování úvěrových limitů. 7
Provádění analýz portfolia úvěrů včetně vedení podkladů pro tyto činnosti. 7
Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů. 7
Vedení podkladů pro analýzy portfolia úvěrů a evidence neplatičů splátek včetně vymáhání jednoduchých nesplacených úvěrových obchodů. 6
Vedení evidence uložené úvěrové dokumentace. 6
Ukládání originálů smluv v ohnivzdorných skříních, popř. v trezoru. 6

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343N nejvhodnější
Finančnictví a bankovnictví RVP 63-43-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2305R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru management KKOV 6431N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích KKOV 3707R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví KKOV 5346R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola dodržování úvěrových limitů
Zpracovávání analýz úvěrového portfolia
Příprava úvěrové dokumentace pro archivaci a následně pro skartaci
Spolupráce při přípravě dokumentace problémových úvěrů a při přípravě podkladů pro finanční audit
Provádění kontroly smluv jednotlivých aktivních úvěrových obchodů, a to z hlediska úplnosti dokumentace a věcné a formální správnosti včetně správných úrokových sazeb
Spolupráce při zpracováváni ekonomických analýz (výpočet dílčích ukazatelů)
Příprava a kompletace dokladů a podkladů pro uzavírání složitějších smluv o poskytnutí úvěrů
Vedení příslušných dokumentací a evidencí (přehledy o úvěrové angažovanosti klientů, evidence aktivních úvěrových obchodů, evidence uložené úvěrové dokumentace, evidence neplatičů splátek apod.)
Zpracovávání statistických výkazů a hlášení o úvěrovém portfoliu
Poskytování konzultací a poradenské činnosti v oblasti správy úvěrového portfolia
Vyřizování dotazů soudů a orgánů zúčastněných v trestním a správním řízení
Spolupráce při vymáhání nesplácených úvěrů (složitější případy) s ostatními útvary peněžního ústavu
Vykonávání odborné lektorské činnosti v oblasti úvěrového portfolia

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
úvěrový obchod
bankovní účetnictví
bankovní controlling
postupy vymáhání pohledávek
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 531 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 753 Kč do 74 724 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 278 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 777 Kč do 49 509 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní poradci v peněžnictví (CZ-ISCO 33121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 858 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 712 Kč do 80 721 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Přepážkoví konzultanti v peněžnictví (CZ-ISCO 33122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 312 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 445 Kč do 50 151 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.