Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice

Odborný směr:

Energetika

Odborný podsměr:

výroba elektrické energie

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

33 000 Kč - 57 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer plánování v energetice,  Diplomovaný technik energetik technik investic a engineeringu,  Koordinátor investic v energetice

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103290

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník investic a engineeringu v energetice zajišťuje přípravu, realizaci a posuzování investic zaměřených na rozvoj energetiky.

Pracovní činnosti

 • Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zpracovávání investičních záměrů v energetice.
 • Zpracování finančních rozpočtů a plánů investic projektových nebo investičních akcí.
 • Jednání se zpracovateli projektové dokumentace, odbornými útvary, správními a jinými orgány a organizacemi.
 • Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů.
 • Zajišťování nezbytných povolení a stanovisek státních orgánů, orgánů samosprávy a dalších dokumentů vyplývajících z legislativy ČR a EU.
 • Organizování účastníků investičních akcí.
 • Vykonávání stavebního dozoru investora v rozsahu stanoveném vnitřním předpisem organizace.
 • Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění technického dozoru investora při realizaci stavby, operativní řešení vzniklých problémů ve spolupráci s autorským dozorem projektanta. 9
Příprava výběrového řízení na zhotovitele (projektanta, realizační firmu, apod.), spolupráce na vyhodnocení výběrového řízení. 9
Stanovení způsobu realizace investic a provádění průzkumu finančních zdrojů. 9
Zpracování investičních záměrů a podkladů pro strategická rozhodnutí ve vazbě na obchodní, ekonomickou, technickou a výrobní provozní strategii firmy. 9
Zpracování technicko-ekonomických studií investiční výstavby. 9
Zabezpečování činností spojených s uvedením projektu do provozu v souvislosti s kolaudací, odstraňováním vad a nedodělků. 9
Provádění rozborové, evidenční a statistické činnosti v investiční oblasti a metodické usměrňování plánu investic. 8
Zajišťování zpracování investičních záměrů podle zadání, financování investora, projektové přípravy, řešení majetkoprávních vztahů, správních rozhodnutí a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků. 8
Analýza požadavků trhu na elektrickou energii a dodávky tepla. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru energetika KKOV 3907R nejvhodnější
Elektrotechnika RVP 26-41-N/xx nejvhodnější
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru silnoproudá elektrotechnika KKOV 2642R vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti energetiky od orgánů státní správy
Organizování účastníků investičních akcí
Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti energetických zařízení a systémů
Vedení technické dokumentace v energetice
Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti energetických zařízení a systémů
Plánování investičních procesů v oblasti energetických zařízení a systémů
Stanovování způsobů realizace investic v oblasti energetických zařízení a systémů
Kontrola investičních dodávek energetických zařízení a systémů, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování
Analýza stavu a technických řešení energetických zařízení a distribuční elektrické sítě
Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí v energetice
Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic v energetice

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technické kreslení ve stavebnictví
druhy energie, jejich přenos, využívání, ztráty, účinnost
zařízení a systémy pro výrobu a rozvod tepla a jejich provoz
zařízení a systémy pro výrobu elektrické energie a jejich provoz
reaktorové bloky a další zařízení a systémy v jaderných elektrárnách a jejich provoz
systémy a standardy jakosti a kvality v energetice
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
venkovní elektrická vedení
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz
vnitřní rozvody
bezpečnost práce a požární ochrana
předpisy a technické normy v energetice
dokumentace investičních záměrů v energetice

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí
Výkonové kompetence
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž chladem
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 57 070 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 485 Kč do 93 114 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 42 816 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 891 Kč do 56 606 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři energetici výroby energie (CZ-ISCO 21517)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 85 837 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 54 236 Kč do 125 031 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.