Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný papírenský technik

Odborný směr:

Výroba a zpracování papíru

Odborný podsměr:

výroba papíru

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Alternativní názvy

Diplomovaný papírenský technik,  Paper industry engineer

Podřízené specializace

Samostatný papírenský technik technolog , Samostatný papírenský technik kontrolor jakosti , Samostatný papírenský technik výzkumný a vývojový pracovník , Samostatný papírenský technik dispečer , Samostatný papírenský technik pracovník řízení jakosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5265

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný papírenský technik provádí přípravu technické dokumentace, řešení výzkumných a vývojových úkolů, kontrolu výroby a zajišťování systémů řízení jakosti, organizaci dělby práce a motivování zaměstnanců, technických podmínek výroby nebo provozu při výrobě a zpracování papíru, celulózy a výrobků z papíru, kartonu, lepenky a případně v kombinaci s dalšími materiály.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování výroby výrobků z papíru, kartonu, lepenky a z kombinace různých materiálů.
 • Zajišťování výroby polotovarů pro výrobu papíru a celulózy.
 • Zajišťování výroby papíru a celulózy.
 • Zajišťování provozuschopnosti příslušného výrobního zařízení.
 • Organizace personálních zásad na svěřeném úseku.
 • Organizace a řízení činnosti podřízených zaměstnanců.
 • Organizace dodržování pořádku a ekologických standardů na svěřeném úseku.
 • Koordinace činnost předáků, mistrů a vrchních mistrů.
 • Stanovení technologických postupů a technologické přípravy při výrobě výrobků z papíru, kartonu a lepenky.
 • Provádění, zajišťování a metodické řízení mezioperační kontroly polotovarů, výrobků nebo jiných komponentů v průběhu výrobních, provozních nebo jiných procesů.
 • Zpracování, udržování a kontrola dokumentace systému jakosti, organizace procesů systému řízení jakosti.
 • Zjišťování trendů ve vývoji technologií při výrobě papíru a celulózy.
 • Zajišťování kontroly BOZP a PO a ostatních norem.
 • Organizace odstranění bezpečnostních a požárních závad a závad na vybraných technických zařízeních.
 • Řízení výroby nebo provozu podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.
 • Kontrola a zkoušky kvality surovin, materiálů a výrobků ve výrobě papíru a celulózy.
 • Spolupráce na výzkumných a vývojových úkolech.
 • Zajišťování technické a technologické způsobilosti strojů a zařízení.
 • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Polygrafie RVP 34-31-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.