Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu

Odborný směr:

Elektrotechnika

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

32 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Diplomovaný elektrotechnik investic a engineeringu,  Electrical engineer

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103403

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný elektrotechnik investic a engineeringu zpracovává komplexní agendu různorodých elektrotechnických investičních akcí a vykonává náročné odborné činnosti ve všech fázích výstavby včetně engineeringu.

Pracovní činnosti

 • Zajišťování a koordinace stavebních a jiných investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Realizace a vyhodnocování investic a investičních celků v oblasti elektrotechniky.
 • Zpracovávání investičních záměrů ve vazbě na obchodní, finanční, provozní, technickou a ekonomickou strategii organizace.
 • Kontrolní činnosti realizovaných investic.
 • Příprava rozpočtů investičních akcí a kalkulace nákladů.
 • Hodnocení ekonomické efektivnosti investic a vyhodnocování technicko-ekonomických parametrů investičních akcí.
 • Řízení, usměrňování a zajišťování realizace investičních akcí v oboru elektro dodavatelským způsobem.
 • Zajišťování projektové a konstrukční přípravy, dodávek a montáží.
 • Zaškolování obsluhy strojů a zařízení.
 • Servisní činnosti při realizaci investic v rámci investičního nebo dodavatelského engineeringu.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Koordinace finančního zajištění investic. 9
Navrhování, kontraktace a koordinace účastníků investičních akcí, projektantů elektro, dodavatelů elektrotechnických výrobků a zařízení, elektromontážních firem. 9
Stanovení způsobů realizace investičních akcí v oboru elektro a průzkum finančních zdrojů. 9
Zajištění správního územního a stavebního řízení a odborných technických posudků. 9
Zajišťování funkčních zkoušek a ověřování způsobilosti u strojích a jiných investic. 9
Zajišťování a koordinace kolaudačních řízení elektrotechnických investičních akcí. 9
Koordinace projektové, technické, provozní a obchodní přípravy investic a řešení rozporů. 9
Prověřování a zajišťování úplnosti investiční dokumentace a zpracování zápisů a protokolů o předání. 8
Zpracování investičních záměrů v oboru elektro podle zadání, způsobů financování, projektové přípravy. 8
Průběžná kontrola čerpání finančních prostředků z rozpočtu. 8
Zajišťování odstranění nedostatků v průběhu realizace. 8
Řešení majetkoprávních vztahů a vyřizování správních řízení a povolení podle investičních záměrů a technicko-ekonomických požadavků. 8
Příprava, uzavírání a provádění změn smluv. 8
Výběr a koordinace dodavatelů a jiných účastníků investiční akce. 8
Technicko-ekonomické hodnocení efektivnosti investic včetně návrhů opatření na změny. 8
Předávání staveb uživatelům a převádění investic do hmotného investičního majetku organizací. 8
Dozorování průběhu realizace investic (stavební dozor elektro). 8
Zpracování rozpočtů a plánů nákladů na přípravné, průzkumové a projektové práce v oboru elektro. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608R nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnologie KKOV 2602R nejvhodnější
Elektrotechnika RVP 26-41-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxN vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru elektrotechnika KKOV 2641N vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Odborná způsobilost k zajišťování úkolů v prevenci rizik BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
doporučené - Autorizace autorizovaného technika ČKAIT podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě - § 3 - 6

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Příprava a kompletace smluvních a jiných dokumentů pro jednotlivé akce v oblasti strojů, zařízení a pracovišť a systémů elektrotechnické výroby
Vyhotovování záznamů a dokumentace
Vyhodnocování efektivnosti investic v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby
Kontrola investičních dodávek realizace investic, ověřování způsobilosti, kolaudační posuzování
Zpracovávání finančních rozpočtů projektových nebo investičních akcí
Plánování investičních procesů v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby
Stanovování způsobů realizace investic v oblasti strojů, zařízení, pracovišť a systémů elektrotechnické výroby
Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot
Organizování účastníků investičních akcí
Zajišťování povolení a dalších podkladů v oblasti strojů, zařízení pracovišť a systémů elektrotechnické výroby s orgány státní správy
Realizace výběrových řízení pro dodavatele investic
Poskytování předlékařské první pomoci
Vedení projektů, návrhů, realizace a provozu datových okruhů a sítí

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
elektrické stroje a přístroje
venkovní elektrická vedení
zařízení a systémy pro rozvod elektrické energie a jejich provoz
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
systémy a standardy jakosti a kvality v elektrotechnice
technické kreslení ve stavebnictví
vnitřní elektrické rozvody a silnoproudá zařízení
technické kreslení v elektrotechnice
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
základy ekologie
předpisy a technické normy v elektrotechnice
bezpečnost práce, požární ochrana a první pomoc při úrazu elektrickým proudem
měření elektrických veličin
elektronika topných a klimatizačních soustav
sdělovací a zabezpečovací technika a systémy
zařízení a systémy elektronických komunikací
legislativa veřejných zakázek a pravidla hospodářské soutěže

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Aktivní přístup
Objevování a orientace v informacích

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Inženýři elektrotechnici a energetici (CZ-ISCO 2151)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 51 669 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 566 Kč do 88 038 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 38 886 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 789 Kč do 50 168 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.