Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný bankovní pracovník

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Charakteristika

Samostatný bankovní pracovník provádí složitější operace v rámci delegovaných pravomocí v souvislosti s poskytováním bankovních produktů a služeb klientům peněžními ústavy a provádí složitější analýzy pro vrcholový management bank.

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Provádění specifických analýz, stanovení závěrů a opatření.
 • Provádění konzultační, poradenské a lektorské činnosti.
 • Řešení reklamace transakcí se zahraničními partnery.
 • Kontrola účetních operací.
 • Sledování devizových kurzů a vyhodnocování jejich vývoje.
 • Vymáhání nesplacených úvěrových obchodů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek.
 • Vedení předepsané evidence a statistiky.
 • Sjednávání finančních obchodů v rámci stanovených limitů.
 • Vykonávání akviziční činnosti bankovních produktů, obchodu a služeb.
 • Zajišťování databází, výstupů a dokumentace k poskytnutým úvěrům.
 • Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Provádění marketingových výzkumů.
 • Sledování ukazatelů úvěrové likvidity.
 • Komplexní zajišťování úvěrových obchodů v tuzemské i zahraniční měně, bankových záruk, eskontu směnek, produktů a obchodů dceřiných společností.
 • Zabezpečování obchodů a služeb investičního bankovnictví.
 • Rozpracování, aktualizace a tvorba metodiky řízení úvěrové angažovanosti.
 • Zajišťování, posuzování a sledování přípravných a realizovaných devizových obchodů.
 • Zpracování komplexní analýzy finančního trhu a návrhů na řízení rizik včetně analýzy zisků a ztrát finančního trhu.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Finančnictví a bankovnictví RVP 63-43-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.