Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Ředitel interního auditu

Odborný směr:

Management

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 96 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer interního auditu,  Vedoucí interního auditu,  Head of Internal Audit,  Internal Audit Manager,  Ředitel auditu,  Chief Audit Executive,  Generální auditor,  General Auditor,  Chief Internal Auditor

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103324

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Ředitel interního auditu vede nezávislé oddělení, které se zaměřuje na hodnocení efektivity řídících, výkonných a kontrolních procesů, posouzení finančního řízení, dodržování zákonných i interních předpisů a předcházení nebo zmírnění rizik.

Pracovní činnosti

 • Navrhování koncepce interního auditu a rozpracování do plánu interního auditu.
 • Řízení realizace plánu interního auditu a koordinace zapojených osob.
 • Sestavení a správa rozpočtu oddělení interního auditu.
 • Řízení činností souvisejících s hodnocením a posuzováním efektivity hlavních, řídících a podpůrných firemních procesů a definováním opatření k optimalizaci.
 • Řízení činností souvisejících s kontrolou dodržování zákonných předpisů, norem a interních předpisů a postupů.
 • V rámci interního auditu řízení činností souvisejících s ověřováním věrnosti finančních a účetních výstupů.
 • Řízení zaměřující se na analýzu a snížení rizika, schopnost monitorovat nově se objevující rizika.
 • Koordinace zpracování výstupů z interních auditů, definování nápravných opatření a doporučení ke zvýšení efektivity procesů, hospodárnosti organizace a navrhování opatření k eliminaci a snížení rizik.
 • Sledování plnění nápravných opatření zjištěných neshod a doporučení, pomoc managementu a jednotlivým oddělením při jejich odstranění.
 • Spolupráce s auditory při externím auditu a koordinace osob a útvarů při poskytování součinnosti auditního týmu.
 • Expertní a konzultační činnost při řešení operativních úkolů napříč organizací.
 • Stanovování hodnot organizace a etického chování zaměstnanců.
 • Hledání úspor v rámci celé společnosti a to i na straně výkonu interního auditu.
 • Koordinace externích auditů u zákazníků a dodavatelů.
 • Sledování vývoje právních zákonných norem a předpisů obecně, i ve svěřené oblasti.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Sestavení plánu interních auditů pro zadané období. 99
Příprava programu interního auditu. 99
Poskytování konzultací v průběhu auditu pro ostatní oddělení společnosti. 99
Příprava pravidelného hodnocení pracovníků oddělení auditu. 99
Kontrola dodržování firemních etických kodexů. 99
Pravidelný měsíční/pololetní reporting – status procesu interního auditu. 99
Zpracování prezentace výsledků interního auditu pro top management. 99
Tvorba a aktualizace příslušné dokumentace. 99
Spolupráce při tvorbě dokumentace jednotlivými odděleními. 99

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201T vhodná
Magisterský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207T vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxT vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Auditorské oprávnění podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Výkon interního auditu, včetně procesních a administrativních úkonů
Identifikace a hodnocení rizik spojených s řízením a správou organizace, hodnocení systému řízení rizik
Navrhování opatření ke zkvalitnění sytému vnitropodnikového řízení
Vypracovávání zpráv z vykonaných auditů a předkládání doporučení ke zdokonalování kvality vnitřního kontrolního systému
Kontrola plnění opatření přijatých na základě doporučení interního auditu
Tvorba metodiky analýzy rizik pro účely přípravy výkonu interního auditu
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků
Vytváření finančního plánu útvaru
Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku
Projednávání závěrečných zpráv, výroků auditora a navrhovaných opatření k odstranění zjištěných nedostatků se statutárními zástupci organizace
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery, auditorskými, daňovými a účetními orgány
Uplatňování principů řízení procesů
Řízení dokumentace
Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
procesní přístupy k auditování
provádění auditu
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
ekonomika podnikatelského subjektu obecně
finanční analýzy, výpočty a vyhodnocování ekonomických ukazatelů, ekonomické bilance
procesní řízení
krizový management
management rizik
komerční právo, smluvně-závazkové vztahy, obchodní společnosti, obchodní zákoník
finanční právo
management pro top manažery
personální management
finanční plánování
strategické řízení organizace
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
management kvality
pracovní právo, pracovně právní vztahy, sociální zabezpečení, zákon o zaměstnanosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 211 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 311 Kč do 154 280 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 854 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 427 Kč do 87 903 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) (CZ-ISCO 12191)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 369 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 894 Kč do 168 549 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 65 338 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 968 Kč do 96 151 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.