Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Projektant vodních staveb specialista

Odborný směr:

Vodní hospodářství

Odborný podsměr:

hospodáření na vodních tocích

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

31 000 Kč - 53 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Vodohospodářský inženýr projektant,  Design Engineer,  Water Manager

Další odborné směry S2

stavební technické činnosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5326

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Projektant vodních staveb specialista komplexně zajišťuje, řídí a organizuje složité a náročné úkoly v oblasti předprojektové a projektové přípravy staveb, stavebních celků a technologických zařízení.

Pracovní činnosti

 • Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodohospodářských staveb.
 • Zpracování náročných koncepčních a složitých projektových dokumentací.
 • Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů.
 • Řešení obtížných speciálních úkolů hydrotechniky.
 • Zpracování koncepčního řešení návrhu dokumentace v souladu s ekologickou stabilitou krajiny.
 • Výstupní kontrola projektové dokumentace.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Komplexní řízení a koordinace projektové činnosti v jednotlivých výrobních a stavebních oborech. 10
Řešení a odstraňování závažných poruch, havárií a nesrovnalostí s projektovou dokumentací. 10
Řízení a koordinace prací skupiny projektantů nebo odborných týmů tvůrčích technických zaměstnanců. 10
Zpracování projektových dokumentací rozsáhlých a složitých investičních celků, popř. jejich nejnáročnějších stavebních a technologických částí. 10
Koordinace a řízení projektové činnosti. 9
Koordinace a řízení vzájemné spolupráce všech zúčastněných partnerů. 9
Navrhování velmi náročných a složitých technických řešení vodních staveb. 9
Řešení složitých revitalizací říčních systémů v souladu s ekologickou stabilitou krajiny. 9
Tvůrčí využití počítačové podpory u nejnáročnějších projekčních prací. 9
Zpracování složitých projektových dokumentací. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru stavební inženýrství KKOV 3607T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru krajinné inženýrství KKOV 3914T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí KKOV 16xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru pozemní stavby a architektura KKOV 3608T vhodná
Magisterský studijní program v oboru inženýrská ekologie KKOV 3904T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Provádění hydrologických a hydrotechnických výpočtů
Navrhování opatření k ochraně vod
Posuzování stavu a parametrů vodních děl z hlediska jejich bezpečnosti a stability
Autorský a technický dozor při realizaci projektů v oblasti vodního hospodářství
Ekonomické vyhodnocování projektů
Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci
Prevence před povodněmi
Hodnocení stavu vegetačního opevnění a břehových porostů
Obsluha a interpretace výsledků hydrologických modelů
Vypracování návrhů pro stanovení záplavových území a ochranných pásem vodních zdrojů
Zpracování posudků, rozborů a studií pro vodní díla
Provádění výpočtů souvisejících se zpracováním projektové dokumentace v oblasti vodního hospodářství, popř. pro přípravu a zpracování podkladů pro cenovou kalkulaci
Zpracování vodohospodářských studií, studií záplavových území, studií odtokových poměrů a splaveninového režimu vodních toků
Projektování břehových porostů a revitalizace říčních systémů v souladu se zákonem o ochraně přírody a krajiny
Návrhy opatření při II. a III. stupni povodňové aktivity
Ochrana před nepříznivými účinky vod (povodně, sucha)
Zpracování technických řešení vodních děl
Zpracování projektové dokumentace vodních děl
Řízení projektového týmu a koordinace jednotlivých činností oblasti vodního hospodářství

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zásady a předpisy pro investiční činnost na vodních tocích
zásady a předpisy pro řešení povodní
ekologie se zaměřením na vodní hospodářství
zásady a předpisy pro řešení mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích
vodní stavby a vodní díla
technické kreslení ve stavebnictví
technologie zednických prací
technologie betonování
technologie dláždění a asfaltování
ukazatele ekonomické efektivnosti investic a projektů
hydrologie
vodohospodářské řešení
vodní hospodářství (fungování, organizace, součásti, principy, legislativa)
vegetační doprovod vodního toku
hydrotechnika
ochrana vody a monitoring jakosti vody
hydromeliorační stavby
protierozní opatření
geodézie
krajinné inženýrství
hydraulika
stavební materiály a jejich vlastnosti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Vedení lidí (leadership)
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Uspokojování zákaznických potřeb
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Stavební inženýři (CZ-ISCO 2142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 517 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 828 Kč do 72 325 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 141 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 989 Kč do 53 426 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři projektanti budov (CZ-ISCO 21422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 785 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 19 534 Kč do 55 548 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.