Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pracovník bezpečnostní služby

Odborný směr:

Ochrana majetku, osob a zdraví

Odborný podsměr:

ostraha majetku a osob

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Charakteristika

Pracovník bezpečnostní služby zajišťuje ochranu a bezpečnost osob, ostrahu majetku, přepravované finanční hotovosti a cenin s využitím vycvičeného psa, pultu centralizované ochrany, radiostanic, a dalších technických zařízení. Dále zajišťuje bezpečnost zákazníků a ochranu prodávaného zboží v obchodech či pořádek v místech shromáždění většího počtu osob.

Pracovní činnosti

  • Zajišťování ochrany majetku a osob a zájmů chráněných zákonem pomocí vycvičeného služebního psa dle instrukcí a pokynů.
  • Obsluhování pultů centralizované ochrany, radiostanic, technických zařízení k ochraně majetku a osob.
  • Převážení finanční hotovosti, cenin, věcí nebo jiných majetkových hodnot.
  • Kontrolování přepravních dokumentů a věcných bezpečnostních prostředků včetně zbraní.
  • Obsluhování technických bezpečnostních zařízení včetně obsluhy a údržby peněžních automatů a bankomatů.
  • Provádění zásahu při ohrožení osob při přivolání pomocí tlačítka nouzové služby.
  • Kontrolování činnosti pracovníka obsluhy pokladního zařízení.
  • Kontrolování prodejní plochy v civilním oblečení.
  • Kontrolování přístupů na veřejné akce.
  • Udržování pořádku na veřejných akcích.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.