Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Podnikový ekolog

Odborný směr:

Životní prostředí a nakládání s odpady

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Technik specialista pro ochranu vod , Technik specialista odpadového hospodářství , Technik specialista pro ochranu ovzduší

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102839

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Podnikový ekolog kontroluje činnost výrobních zařízení z hlediska dopadů činností na životní prostředí, řídí a koordinuje činnosti pracovníků ekologických zařízení a zajišťuje podklady pro povinná hlášení o znečištění vyžadovaná právními předpisy.

Pracovní činnosti

 • Zavedení a prosazování integrovaného přístupu k ochraně životního prostředí.
 • Metodické řízení aplikace předpisů, standardů a činností na ochranu životního prostředí nebo jejich aplikace a vedení registru.
 • Navrhování preventivních opatření k předcházení vzniku havárií a opatření k jejich minimalizaci a spolupráce na jejich realizaci.
 • Koordinace činností na ochranu životního prostředí.
 • Metodické řízení, řízení a organizování práce podřízených zaměstnanců.
 • Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, odstraňování rizik a odstraňování havárií.
 • Zavádění a kontrola plnění požadavků vyplývajících z právních předpisů a technických norem a jejich zapracování do interních předpisů pro provoz zdrojů znečišťování a odpadů.
 • Zajištění a kontrola činností spojených s analýzou materiálových toků a jejich řízením.
 • Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má významný dopad na životní prostředí.
 • Zajišťování plnění požadavků kladených právními a interními předpisy na předcházení vzniku znečištění a odpadů a nakládání s nimi v organizaci.
 • Spolupráce na návrzích změn technologických procesů, modernizačních záměrů a investičních projektů z pohledu produkce odpadů a znečištění a nakládání s nimi.
 • Vypracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu a v souladu s rozhodnutím místně příslušného orgánu ochrany životního prostředí.
 • Spolupráce na zavádění, udržování a zlepšování systému environmentálního managementu (EMS) nebo jiného systému řízení.
 • Příprava odborných podkladů a stanovisek pro jednání s orgány státní správy a samosprávy.
 • Zpracování podkladů pro hlášení požadovaná právními a interními předpisy.
 • Vedení příslušné dokumentace a její aktualizace.
 • Spolupráce na osvětové, výchovné a vzdělávací činnosti v oblasti ochrany životního prostředí.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Analýza příčiny nedodržování emisních limitů s ohledem na znalost dané technologie. 12
Přijímání podnětů k nápravě při nedodržování přijatých opatření, koordinace realizace přijatých nápravných opatření. 12
Spolupráce na tvorbě havarijních plánů, prevenci a odstraňování havárií, snižování a odstraňování rizik. 12
Řízení pracovní skupiny pro zavedení, zdržování a zlepšování EMS nebo spolupráce na zavedení, udržování a zlepšování integrovaného systému řízení. 12
Zastupování organizace při jednání o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA/SEA) podle zákona. 12
Zavedení interních monitorovacích a kontrolních systémů k množství a jakosti odebíraných a vypouštěných vod, zdrojům znečišťování ovzduší a produkovaným emisím, k produkci odpadů a nakládání s odpady u původce a k přenosu znečištění v souladu s požadavky právních předpisů. 11
Provádění monitorování, analytické činnosti a příprava standardu při zajišťování stavu životního prostředí. 11
Zajištění získání integrovaného povolení podle o integrované prevenci (IPPC). 11
Zabezpečení evidence emisí a odpadů produkovaných organizací a kontrola správnosti evidence. 10
Zpracování podkladů pro hlášení o produkci emisí do ovzduší a vod a odpadech v souladu s požadavky právních a interních předpisů. 10
Zavedení pravidelného bilancování materiálových a energetických toků, jejich analýzy a indikátorů s cílem zvýšit využití vstupů a posuzovat dopady na životní prostředí jako celek (integrovaně). 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie ochrany životního prostředí KKOV 2805T nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Magisterský studijní program v oboru ochrana prostředí KKOV 1604T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie a technologie paliv KKOV 2811T vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie KKOV 1407T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Analýza technologických procesů provozovaných v relevantním oboru činnosti a příčin vzniku odpadů a znečištění a návrhy opatření
Bilancování materiálových toků a využívání bilancí k řízení těchto toků
Využívání poznatků výzkumu a aplikované ekologie
Orientace ve složkových zákonech na ochranu životního prostředí
Zpracovávání prognózních materiálů v oblasti životního prostředí
Řízení dokumentace a databází pro odpady v organizaci
Měření, sledování a vyhodnocování údajů o látkách, jejichž výroba a užití má negativní dopad na životní prostředí
Zpracování manipulačních a provozních řádů ekologických zařízení a jejich udržování v aktuálním stavu s platnou legislativou
Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií a dalších mimořádných událostí ve výrobním zařízení
Zavádění, udržování a zdokonalování systémů environmentálního managementu
Řízení technologických procesů
Metodické řízení oblasti vodního hospodářství, ochrany ovzduší a nakládání s odpady
Zajišťování změn operativních plánů na odstraňování poruch a likvidaci havárií a dalších mimořádných událostí ve výrobním zařízení

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
bezpečnost práce
základy ekologie
metody monitorování a analýz životního prostředí
hygienické normy a směrnice v oblasti životního prostředí
příčiny a řešení havarijních situací ohrožujících životní prostředí
občanské právo, vlastnictví, občanský zákoník
základy koncových technologií na ochranu životního prostředí
environmentální management
vnitřní organizační směrnice (normativní instrukce, vnitřní předpisy, interní normy)
právní předpisy pro životní prostředí

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kompetence k vedení lidí
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.