Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Papírenský inženýr vědecký pracovník

Odborný směr:

Výroba a zpracování papíru

Odborný podsměr:

výroba papíru

Nadřazené povolání:

Papírenský inženýr

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

32 000 Kč - 57 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Research and development manager,  Scientist

Příbuzná povolání

Papírenský inženýr výzkumný a vývojový pracovník , Papírenský inženýr pracovník řízení jakosti , Papírenský inženýr technolog , Papírenský inženýr manažer provozu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5278

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Papírenský inženýr vědecký pracovník provádí tvůrčí vykonávání teoretických prací na vysokém stupni zobecňování procesů a jevů směřujících k získání uceleného souboru nových poznatků a stanovování obecných teorií, koncepcí a směrů vývoje procesů v oblasti výroby papíru a celulózy.

Pracovní činnosti

 • Tvůrčí teoretické výzkumné práce v oblasti výroby papíru a celulózy a návaznosti na ostatní obory.
 • Stanovení obecných koncepcí vývoje daného oboru v rámci celosvětového vývoje.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění vědecko-pedagogické a vysoce odborné publikační činnosti v tuzemsku i v zahraničí. 12
Řešení strategických vědecko-výzkumných projektů s vazbou na dlouhodobé strategické plánování v oblasti výroby papíru a celulózy. 12
Zpracování odborných stanovisek, posudků a oponentur k nejsložitějším výzkumným úkolům, které mají zásadní význam pro rozvoj příslušného odvětví, oboru nebo regionu. 12
Studium a analýza vývojových trendů příslušného vědního oboru a tvůrčí aplikace výsledků těchto analýz při řešení složitých vědecko-výzkumných projektů. 11
Uplatňování nejnovějších vědeckých poznatků a metod a metodická pomoc při řešení zásadních a koncepčních výzkumných úkolů. 11
Zapojení se do vědecko-pedagogické a publikační činnosti. 11

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru polygrafie KKOV 3441T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801T vhodná
Doktorský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxV vhodná
Doktorský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801V vhodná
Doktorský studijní program v oboru chemie KKOV 1407V vhodná
Doktorský studijní program v oboru analytická chemie KKOV 1403V vhodná
Doktorský studijní program v oboru speciální technologie KKOV 3906V vhodná
Doktorský studijní program v oboru anorganická chemie KKOV 1401V vhodná
Magisterský studijní program v oboru chemie KKOV 1407T vhodná
Magisterský studijní program v oboru analytická chemie KKOV 1403T vhodná
Magisterský studijní program v oboru anorganická chemie KKOV 1401T vhodná
Magisterský studijní program v oboru speciální technologie KKOV 3906T vhodná
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT vhodná
Doktorský studijní program v oboru polygrafie KKOV 3441V vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Orientace v normách a v technických podkladech v papírenské výrobě
Zpracování koncepcí, metodik a prognóz rozvoje v papírenské výrobě
Zpracování odborných stanovisek, posudků a oponentur k výzkumným úkolům v oblasti papírenské výroby
Řešení výzkumných a vývojových úkolů v papírenské výrobě
Pedagogická činnost v oblasti papírenské výroby
Koordinace prací na řešení výzkumných a vývojových úkolů v papírenské výrobě
Řízení kolektivu výzkumných a technických pracovníků v papírenské výrobě
Mezinárodní spolupráce při řešení výzkumných a vývojových úkolů v papírenské výrobě
Řešení strategických vědeckovýzkumných projektů v oblasti papírenské výroby

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
suroviny v papírenské výrobě
technologie výroby a zpracování buničiny
technologie výroby papíru, kartonů a lepenek
technologie zpracování papíru na papírenské výrobky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti výroby a zpracování papíru
ekonomika a řízení papírenské výroby
základy chemických technologií, základní druhy strojů, zařízení a surovin

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti techniky v ostatních oborech (CZ-ISCO 2149)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 45 553 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 30 199 Kč do 78 498 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 40 291 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 31 629 Kč do 56 862 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Inženýři ve výzkumu a vývoji v ostatních oborech (CZ-ISCO 21491)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 54 345 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 36 618 Kč do 91 116 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.