Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Manažer kontroly kvality

Odborný směr:

Management

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Platové rozmezí:

37 000 Kč - 96 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Manažer oddělení kontroly kvality,  Vedoucí kontroly kvality,  Vedoucí kvality,  Vedoucí úseku kontroly kvality,  Vedoucí laboratoře

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103335

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Charakteristika

Manažer kontroly kvality řídí procesy kontroly vstupních surovin, polotovarů a materiálů ve výrobě, procesy kontroly kvality hotového produktu a procesy interního auditu kvality výrobků.

Pracovní činnosti

 • Budování, udržování a rozvoj systému kontroly kvality dle norem nebo odvětvových standardů.
 • Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly.
 • Plánování postupů kontrol a zkoušek kvality.
 • Vyhodnocování výsledků zkoušek a kontrol, formulace závěrů a vypracování posudků.
 • Tvorba interních směrnic a norem kvality a kontrola jejich dodržování.
 • Řízení provozní a technické dokumentace pracoviště ve vazbě na kvalitu.
 • Provádění pravidelných interních auditů dle požadavků norem kvality nebo odvětvových standardů.
 • Vyhodnocení interních auditů kvality, definování příčin neshod, stanovení nápravných a preventivních opatření, jejich implementace, sledování účinnosti.
 • Identifikace příležitostí a implementace trvalého zlepšování kontroly kvality v organizaci.
 • Spolupráce na implementaci systémů řízení kvality a zavádění nových standardů vedoucí ke zlepšení kvality.
 • Spolupráce na zlepšení kvality výrobků, technologickém zlepšení výrobků a procesů.
 • Jednání s dodavateli.
 • Řízení vzdělávání zaměstnanců v oblasti řízení kontroly kvality.
 • Spolupráce s dalšími útvary organizace při řešení reklamací produktů od zákazníků, neshodných produktů při výrobě.
 • Vedení, motivace, hodnocení a kontrola výkonu podřízených pracovníků v rámci svěřeného celku organizace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Vypracování a údržba kontrolních plánů. 99
Provádění analýz vstupních surovin, polotovarů a finálních produktů. 99
Provádění a vyhodnocování interních auditů, interních inspekcí. 99
Zavedení systému zpětné vazby v rámci dodavatelského řetězce. 99
Průběžné statistické vyhodnocování kvality vstupních surovin, meziproduktů a hotových produktů. 99
Spolupráce na vývoji nových receptur a jejich testování. 99
Spolupráce a technická pomoc při reklamačních řízení subdodávek a výrobků. 99
Vystavování certifikátů kvality výrobků na materiál určený k expedici a uvolňování výrobků k expedici. 99
Stanovování indikátorů kvality produktů. 99
Včasné rozpoznání chyb, namátková kontrola v průběhu výroby. 99
Pravidelný měsíční / pololetní reporting výsledků analýz vedení společnosti. 99
Školení a zapracování podřízených pracovníků na svěřenou pozici. 99
Příprava finančních plánů oddělení kontroly kvality. 99
Komunikace s vedením a osobami odpovědnými za kvalitu výrobků. 99
Řízení provozu oddělení laboratoří. 99

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program ve skupině oborů chemické obory KKOV 14xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů biologické obory KKOV 15xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba KKOV 23xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika KKOV 26xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů technická chemie a chemie silikátů KKOV 28xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů potravinářství a potravinářská chemie KKOV 29xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů textilní výroba a oděvnictví KKOV 31xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů KKOV 32xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů KKOV 33xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie KKOV 34xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program ve skupině oborů farmaceutické vědy KKOV 52xxT nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru procesní inženýrství KKOV 3909T vhodná
Magisterský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209T vhodná
Magisterský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208T vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Zpracovávání koncepcí spolupráce s ostatními útvary v rámci řízení a plánování kontroly kvality v souladu s potřebami organizace
Zpracování plánů řízení kvality v organizaci
Metodické řízení vstupní, mezioperační a výstupní kontroly v organizaci
Provádění kontrol kvality a auditů dle norem kvality
Analyzování příčin snížené kvality produkce a navrhování opatření k nápravě
Stanovování a optimalizace procesů řízení kvality v organizaci
Vyhodnocování systémů řízení kvality v organizaci
Zpracovávání interních metodik, směrnic a norem jakosti a zajišťování jejich dodržování v organizaci
Reprezentace organizace na jednáních s obchodními partnery a dalšími subjekty v rámci řízení a plánování kontroly kvality
Organizace práce, řízení a motivace zaměstnanců
Kontrola a hodnocení kvality a výsledků práce podřízených pracovníků
Vytváření finančního plánu útvaru
Posuzování a hodnocení efektivnosti hospodaření a výkonnosti svěřeného úseku

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
management kvality
standardy pro řízení kvality
zásady kontroly a seřizování měřidel
management rizik
procesní řízení
průmyslové inženýrství
environmentální management
integrované systémy řízení
projektový management
krizový management
management pro top manažery
finanční plánování
systém řízení BOZP ve firmě
personální management

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Flexibilita
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní řídící pracovníci v oblasti správy podniku, administrativních a podpůrných činností (CZ-ISCO 1219)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 60 211 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 26 311 Kč do 154 280 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 55 854 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 37 427 Kč do 87 903 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Řídící pracovníci v oblasti kvality a certifikace systémů řízení (ISO) (CZ-ISCO 12191)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 70 369 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 35 894 Kč do 168 549 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 65 338 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 40 968 Kč do 96 151 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.