Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Inženýr recyklace

Odborný směr:

Povolání bez oboru a mezioborová

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Další odborné směry S2

nezařazeno do odborného podsměru , nezařazeno do odborného podsměru

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103037

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Inženýr recyklace zpracovává nové postupy recyklace druhotných surovin a odpadů v rámci materiálového oběhu, aktualizuje stávající, definuje nové směry vývoje oběhového modelu životního cyklu výrobků, využívání druhotných surovin a odpadů s cílem minimalizace zůstatku nevyužitelných reziduí.

Pracovní činnosti

 • Aplikace požadavků průmyslových odvětví na optimalizaci zdrojové surovinové základny při uplatňování principu oběhového hospodářství.
 • Navrhování, projektování, vyvíjení a hodnocení výrobků při uplatňování standardů ekodesignu s ohledem na jejich recyklovatelnost po ukončení životnosti.
 • Navrhování úprav konstrukce a výroby nových generací výrobků s ohledem na maximalizaci recyklovatelnosti materiálů po ukončení jejich životnosti.
 • Optimalizace technologických procesů recyklace.
 • Příprava pracovních postupů, technických prostředků a metod recyklace.
 • Rozhodování o návrzích změn postupů a technologií uplatňovaných při recyklaci odpadů, materiálů a výrobků s ukončenou životností.
 • Navrhování systémů řízení a kontroly procesů v recyklačních zařízeních.
 • Zpracování a využívání empirických modelů hodnocení recyklovatelnosti výrobků s ukončenou životností.
 • Navrhování a realizace vzdělávacích modulů pro specialisty v recyklaci druhotných surovin.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění změn postupů a technologií recyklace odpadů a výrobků s ukončenou životností. 12
Stanovení technologického postupu recyklace nových materiálových složení a vícesložkových materiálů. 12
Řízení krátkodobých i dlouhodobých projektů při zavádění nových technologických prvků. 12
Provádění změn technologických procesů recyklace pro zvýšení výtěžnosti a jakosti recyklátů. 10
Rozhodování o změnách v procesu vývoje nových výrobků při dodržení principů ekodesignu. 10
Řízení pracovního kolektivu pro složité skupinové práce. 10
Kontrola dodržení stanovených technologických postupů. 9
Kontrola dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí. 9

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Magisterský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801T nejvhodnější
Magisterský studijní program v oboru ekologie KKOV 1603T nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru chemie a chemická technologie KKOV 2801R vhodná
Magisterský studijní program v oboru strojírenská technologie KKOV 2303T vhodná
Magisterský studijní program v oboru slaboproudá elektrotechnika KKOV 2601T vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení evidence technologického procesu recyklace
Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady
Orientace ve standardech a normách k odpadům a nakládání s odpady

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
recyklace
druhy odpadů, jejich vliv na životní prostředí
právní předpisy pro odpady
právní předpisy pro výrobky
principy hodnocení vlastností látek, odpadů a znečištění
bezpečnost práce
nakládání s odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Osobnostní kompetence
Kompetence k celoživotnímu vzdělávání
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence k vedení lidí
Výkonové kompetence
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.