Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Inspektor dozorčí služby

Odborný směr:

Ozbrojené síly a bezpečnostní sbory

Odborný podsměr:

Vězeňská služba ČR

Nadřazené povolání:

Příslušník vězeňské služby

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Alternativní názvy

IDS

Příbuzná povolání

Inspektor strážní služby , Strážný vězeňské stráže , Strážný vězeňské služby , Dozorce , Velitel jednotky justiční stráže , Strážný justiční stráže

Regulované povolání

Ano

ID jednotky práce

103155

Datum zveřejnění

31. 3. 2017

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Inspektor dozorčí služby koordinuje, zajišťuje a kontroluje výkon dozorčí služby ve směně a dále zajišťuje práva a povinnosti obviněných a odsouzených ve věznici, vazební věznici a ústavu zabezpečovací detence. Toto povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, zákonem č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a vyhláškou č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru bezpečnostně právní činnost KKOV 6842M nejvhodnější
Bezpečnostně právní činnost RVP 68-42-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) KKOV xxxxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou KKOV xxxxL vhodná

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

povinné - Vzdělávání a výcvik v rámci příslušných složek Ministerstva spravedlnosti

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení záznamů o průběhu služby a podávání hlášení nadřízeným
Zpracovávání a podávání pravidelných hlášení o počtech osob a průběhu služby
Vedení požadovaných evidencí v oblasti dozorce vězeňské stráže
Provádění administrativních úkonů spojených s přijímáním, přemisťováním a propouštěním vězněných osob
Řízení přípravy příslušníků směny, jejich poučení k výkonu služby
Řízení a koordinace činností při dohledu a provádění kontrol ve směně nebo ve skupině
Kontrolní činnost ve střežených objektech
Dohled nad chováním osob vykonávajících vazbu nebo trest odnětí svobody podle stanovených zákonů a předpisů
Střežení osob ve výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody s možností použití zbraní a donucovacích prostředků
Zajišťování a předvádění osob
Ovládání obranných prostředků a prvků sebeobrany
Kontrolování osob a předmětů za použití ručních detektorů kovů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
činnost vězeňského dozorce
zásady a předpisy výkonu vazby a trestu odnětí svobody
pracovní stres
bezpečnost práce
zdraví a hygiena při práci
držení, nošení a používání střelných zbraní

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Zvládání zátěže