Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Geolog specialista

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Alternativní názvy

Inženýr geolog,  Geologist

Podřízené specializace

Inženýrský geolog , Geofyzik , Hydrogeolog , Ložiskový geolog

Další odborné směry S2

stavební technické činnosti

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5301

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Geolog specialista řídí geologické práce a zajišťuje podklady pro zakládání staveb dopravních, vodohospodářských, ekologických, průmyslových a staveb pro bytovou výstavbu, zkoumá stavbu a složení zemské kůry a hydrogeologické poměry území.

Pracovní činnosti

 • Příprava studií a projektů na zpracování hydrogeologických dat.
 • Stanovení využitelných vydatností vodních zdrojů.
 • Zajišťování hydrogeologických průzkumů pro vyhledávání a ochranu vodních zdrojů, pro stavební účely pro skládky odpadů.
 • Posudková a konzultační činnost v oboru.
 • Zkoumání fyzikálních polí v zemském tělese a v jeho okolí.
 • Uplatňování geofyzikálních metod při zkoumání stavby a složení zemské kůry.
 • Zajišťování podkladů pro projekci a realizaci využití lokality pro stavebnictví.
 • Posuzování podmínek zakládání staveb, např. únosnost, stlačitelnost, propustnost apod..
 • Inženýrsko-geologický dozor při výstavbě průmyslových a bytových objektů, silničních, vodních a železničních staveb.
 • Řízení a koordinace geologicko-průzkumných prací v etapě při vyhledávání a těžby ložiska.
 • Spolupráce při projektování, metodickém řízení a interpretaci ložiskově-výzkumných prací.
 • Zajišťování popisu geologických poměrů území, útvarů a pánví.
 • Zabezpečování příslušných geologických podkladů.
 • Zajišťování spolupráce s odbornými útvary organizace a institucemi.
 • Kontrola dodržování zásad ochrany a využití nerostného bohatství při hornické činnosti.
 • Zpracování geologické, písemné a grafické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.