Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Filmový a televizní producent

Odborný směr:

Umění a kultura

Odborný podsměr:

dramatická, filmová, televizní, rozhlasová tvorba

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Producent

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

7650

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Filmový a televizní producent řídí a koordinuje činnosti skupiny utvářející a zajišťující program a filmovou tvorbu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně technické, organizační a provozní oblasti výroby filmů a pořadů.

Pracovní činnosti

  • Výběr produkce, projednávání podmínek a uzavírání smluv.
  • Řízení a koordinace činnosti skupiny po dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké a organizační stránce.
  • Řízení a organizace tvorby dramaturgických plánů, výběru námětů a literárních děl, průzkumů komerční úspěšnosti.
  • Tvorby cenových nabídek.
  • Utváření zpracovatelských štábů a obsazování vedoucích funkcí při tvorbě filmů a pořadů včetně obsazování rolí herci.
  • Zajišťování finančních zdrojů.
  • Zajišťování dodržování rozpočtů.
  • Zajišťování a koordinace personálního obsazení tvůrčích profesí pro realizaci projektů děl.
  • Zajišťování materiálně technických, provozně ekonomických a produkčně organizačních podmínek.
  • Kontrola natáčecích plánů filmů a pořadů a sledování průběhu výroby.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.