Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Dřevařský technik mistr

Odborný směr:

Dřevařská výroba a nábytkářství

Odborný podsměr:

dřevařská prvovýroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

27 000 Kč - 43 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Mistr provozu,  Shift leader,  Foreman,  Supervizor výroby

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103495

Datum zveřejnění

22. 11. 2017

Datum poslední aktualizace

2. 10. 2018

Charakteristika

Dřevařský technik mistr řídí a organizuje práce na vymezeném technologickém úseku při zajišťování úkolů stanovených operativním plánem výroby v dřevařské výrobě.

Pracovní činnosti

 • Řízení a organizace prací na vymezeném technologickém úseku v oblasti zpracování dřeva.
 • Volba materiálu, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Spolupráce při tvorbě výrobně provozních plánů v oblasti zpracování dřeva.
 • Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve výrobě zpracování dřeva.
 • Zajištění optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v oblasti zpracování dřeva.
 • Kontrola dodržování výrobních harmonogramů ve stanovených termínech a kvalitě.
 • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů ve výrobě zpracování dřeva.
 • Obsluha strojů a technologických zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Organizace obsluhy, údržby a běžných oprav strojů a zařízení v oblasti zpracování dřeva.
 • Organizace dělby práce a zajišťování odměňování a prvotních personalistických úkonů na svěřeném úseku.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení a organizace prací pilařské výroby řeziva, stavebně truhlářské výroby (okna, dveře, vestavěný nábytek), v uměleckořemeslné výrobě, lakovnách dřevařské výroby a montáže dřevostaveb. 7
Řízení montáží výrobků v sériové výrobě bez technologických návazností na další montážní úseky. 7
Spolupráce na analýze příčin nekvalitní výroby, provádění rozborů všech pracovních operací, které vedou ke vzniku nekvalitního výrobku. 7
Zabezpečování preventivních výrobních opatření ve spolupráci s vedoucím provozu. 7
Koordinace a operativní řízení nasazení potřebné stavební mechanizace ve výrobě. 6
Kontrola spotřeby materiálů a energií v návaznosti na stanovené normy a použité technologie. 6
Řízení údržby a oprav dřevařských strojů. 6
Zajišťování úkolů dle technické dokumentace výroby a montáže dřevostavby. 6
Zajišťování materiálu a koordinace jeho dodávky. 5
Kontrola nakládání s odpadem. 4
Zajišťování úkolů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru dřevařství KKOV 3341L nejvhodnější
Nábytkářská a dřevařská výroba RVP 33-42-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru nábytkářství KKOV 3342L vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru nábytkářství KKOV 3342M vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru dřevařství KKOV 3341M vhodná
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby RVP 33-41-L/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Řízení technologického úseku dřevařské výroby
Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v dřevařské a nábytkářské výrobě
Sestavování operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby
Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích dřevařské a nábytkářské výroby
Operativní řešení organizačních a provozních problémů v dřevařské a nábytkářské výrobě
Spolupráce při koordinaci jednotlivých fází a účastníků přípravy a realizace stavebních investic, jejich projektové, finanční, technické a obchodní přípravy
Kontrola plnění operativních plánů dřevařské a nábytkářské výroby
Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v dřevařské výrobě
Plánování a kontrola plnění plánů údržby a oprav strojů, zařízení a výrobních linek na zpracování dřeva
Kontrola a evidence majetku ve svěřeném úseku
Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v dřevařské výrobě
Čtení a používání technických podkladů – výkresů, návodů a pracovních postupů
Vedení provozní dokumentace dřevařské a nábytkářské výroby
Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro dřevařskou a nábytkářskou výrobu
Zabezpečování školení obsluh strojů a zařízení pro dřevařskou výrobu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
ekonomika a řízení dřevařské a nábytkářské výroby
management pro mistry
dřevěné materiály a polotovary
druhy dřevostaveb
technologie výroby dřevěných výrobků
technologie výroby dřevařských polotovarů
technologie výroby a montáže dřevostaveb
technické kreslení ve zpracování dřeva a nábytkářství
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
systémy a standardy jakosti a kvality v oblasti zpracování dřeva
bezpečnost práce a požární ochrana
nakládání s odpady

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4
Informační a datová gramotnost
Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu
Správa dat, informací a digitálního obsahu
Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu
Komunikace a spolupráce
Netiketa
Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií
Sdílení prostřednictvím digitálních technologií
Interakce prostřednictvím digitálních technologií
Tvorba digitálního obsahu
Autorská práva a licence
Integrace a přepracování digitálního obsahu
Tvorba digitálního obsahu
Bezpečnost
Ochrana životního prostředí
Ochrana zdraví a duševní pohody
Ochrana osobních dat a soukromí
Ochrana zařízení
Řešení problémů
Kreativní využívání digitálních technologií
Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií
Řešení technických problémů
Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce)
Flexibilita
Výkonnost
Samostatnost

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Mistři a příbuzní pracovníci ve výrobě (kromě hutní výroby a slévárenství) (CZ-ISCO 3122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 39 023 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 127 Kč do 60 223 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 34 875 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 770 Kč do 43 061 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Mistři a příbuzní pracovníci v dřevařství, papírenství a polygrafii (CZ-ISCO 31225)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 34 976 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 428 Kč do 56 865 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 35 878 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 091 Kč do 43 061 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.