Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Chůva péče o dítě v dětské skupině

Odborný směr:

Služby provozní a osobní

Odborný podsměr:

služby pro domácnosti a firmy

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 28 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Chůva pro děti do 3 let,  Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Chůva v mikrojeslích,  Pečovatelka pro děti do zahájení povinné školní docházky,  Nanny for children's corners,  Kindermädchen für Kinderecken

Regulované povolání

Ano

Předpis regulující výkon povolání:

Povolání je vykonáváno v souladu se zákonem č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů nebo dle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání ve znění pozdějších předpisů.

ID jednotky práce

101722

Datum zveřejnění

2. 11. 2011

Datum poslední aktualizace

11. 5. 2020

Charakteristika

Chůva samostatně, krátkodobě pečuje a zajišťuje vhodné aktivity pro děti od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky, uspokojuje jejich základní potřeby, dává jim prostor pro jejich aktivní projev, podporuje jejich seberealizaci, buduje v nich standardní návyky zodpovědnosti, hygieny, oblékání, stolování a dodržování bezpečnosti v prostorách poskytovatele služeb péče o dítě v dětské skupině.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru ošetřovatelství KKOV 5341M nejvhodnější
Všeobecná sestra AKVO/AKSO 5341M001 nejvhodnější
Zdravotnický asistent AKVO/AKSO 5341M007 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru předškolní a mimoškolní pedagogika KKOV 7531M nejvhodnější
Předšk.,mimošk.pedagogika AKVO/AKSO 7531M005 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru sociální činnost KKOV 7541M nejvhodnější
Sociální služby AKVO/AKSO 7541M001 nejvhodnější
Předškolní a mimoškolní pedagogika RVP 75-31-M/01 nejvhodnější
Sociální činnost RVP 75-41-M/01 nejvhodnější
Zdravotnický asistent RVP 53-41-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) RVP xx-xx-M/xx nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxL vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů pedagogika, učitelství a sociální péče KKOV 75xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů zdravotnictví KKOV 53xxM vhodná
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů osobní a provozní služby KKOV 69xxM vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

  • Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky ( 69-017-M )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Zdravotní průkaz pracovníka v potravinářství dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení dítěte k hygienickým návykům
Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
Příprava a organizování zábavy pro děti
Uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte/dětí
Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (pomoc v péči o dítě, obnovení kontaktu s rodinou, s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností)
Řešení situací v dětském kolektivu z pedagogicko-psychologického hlediska
Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
Vedení výchovy se zřetelem na speciální vzdělávací potřeby dětí
Organizace volnočasových aktivit pro děti
Tvorba obecných metod ve výchově a vzdělávání v oblasti volného času dětí a mládeže
Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
Dodržování zdravotních a hygienických předpisů, BOZP a PO
Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
první pomoc
obecná pedagogika
hygienické předpisy
řešení výchovných problémů
somatický a psychomotorický vývoj dítěte
pečovatelství o děti

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Jazyková způsobilost v češtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kreativita
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Pracovníci péče o děti v mimoškolských zařízeních a domácnostech (CZ-ISCO 5311)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 206 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 881 Kč do 27 563 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.