Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zemědělský specialista

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Zemědělský specialista agronom , Zemědělský specialista zootechnik , Zemědělský specialista mechanizátor

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6098

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Zemědělský specialista řídí živočišnou, rostlinnou a zahradnickou výrobu, stanovuje koncepční záměry, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v příslušných oblastech.

Pracovní činnosti

 • Komplexní zajišťování, koordinace přípravy a řízení rostlinné, živočišné a zahradnické výroby.
 • Stanovování koncepčních záměrů v zemědělské a zahradnické výrobě.
 • Zpracovávání plánů a struktury zemědělské a zahradnické produkce.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Provádění specializovaných poradenských, metodických a odborných prací.
 • Tvorba a zajišťování výrobní a marketingové strategie v zemědělské a zahradnické výrobě.
 • Stanovování investiční a provozní náročnosti zemědělské a zahradnické výroby.
 • Zavádění a využívání moderních postupů ve výrobě.
 • Řízení odbytu a prodeje produkce.
 • Zajišťování úkolů v oblasti ekonomiky.
 • Řízení a organizace specializovaných výrob a služeb.
 • Vedení příslušné evidence.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.