Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Zasílatel

Odborný směr:

Doprava a logistika

Odborný podsměr:

logistika, skladování, balení

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Alternativní názvy

Speditér

Podřízené specializace

Disponent mezinárodního zasílatelství

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102943

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Zasílatel zajišťuje komplexní činnosti při řízení mezinárodní dopravy a přepravy v závislosti na komoditě, geopolitické situaci a cíli dopravního zadání včetně celních procesů, skladování, manipulace a balení zboží. Součástí jeho činností je i zajištění celních, pojistných a daňových náležitostí.

Pracovní činnosti

  • Zprostředkování a řízení přepravy zboží od zákazníka do místa určení.
  • Zpracování a vedení přepravní, obchodní a celní dokumentace včetně její archivace.
  • Návrh optimální kombinace druhů dopravy dle typu komodity a k nim zajišťování příslušné přepravní smlouvy a celní dokumentace.
  • Pojišťování zboží a vyřizování reklamací v případě neplnění smluvních podmínek.
  • Plnění celní povinnosti a kontroly importovaného, exportovaného a tranzitního carga.
  • Sledování a řízení průběhu zásilek.
  • Vyhodnocování efektivnosti zvoleného dopravního řešení a zajišťování zpětné vazby.
  • Jednání s příslušnými úřady veřejné správy.
  • Komunikace s obchodními partnery.
  • Řízení a koordinace jednotlivých činností specialistů pro cla, pojištění, bezpečnost, reklamace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.