Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Statistik specialista

Odborný směr:

Povolání vyřazená z kategorického třídění pro svoji neaktuálnost

Odborný podsměr:

státní správa

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

34 000 Kč - 64 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Statistik expert,  Statistician

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

5727

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Statistik specialista vykonává složité statistické práce s využitím matematicko-statistických metod a ekonomických modelů, zpracovává komplexní analýzy a provádí kvalifikované odhady, vytváří hlavní metodické nástroje a zpracovává statistické materiály koncepčního charakteru.

Pracovní činnosti

 • Tvorba metodiky celostátních úsekových statistik, jejich analýz a kvalifikované odhady vývoje makrospolečenských ukazatelů.
 • Sestavování národních účtů.
 • Tvorba vrcholových metodických zásad, postupů, pokynů a nástrojů statistické služby.
 • Aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat.
 • Provádění analýz pro ověřování konzistence statistických dat a zpracovávání aktuálních analytických případových studií a materiálů.
 • Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů.
 • Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod.
 • Sestavování národních účtů, vytváření odhadů semidefinitivních a definitivních výsledků vývoje HDP včetně metodického vymezování zásadních položek.
 • Navrhování a realizace opatření k nápravě nežádoucího vývoje sledovaných ukazatelů.
 • Zpracovávání odborných komentářů, posudků a stanovisek ke statistickým výsledkům a vývojovým trendům.
 • Tvorba dílčích koncepcí statistické služby.

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Tvorba celostátních metodických zásad a nástrojů statistiky, například definování ukazatelů, tvorba statistických číselníků a statistických klasifikací. 11
Komplexní správa statistických registrů v rámci statistické služby. 11
Zpracovávání analýz a publikačních výstupů z výsledků statistických zjišťování odvětvových a průřezových statistik. Hodnocení konzistence statistických zjišťování a jejich porovnávání s ostatními dostupnými zdroji. 11
Odborné zpracovávání podkladů a syntéza souborů statistických a dalších údajů pro přípravu analýz a predikcí. 11
Věcná analýza požadavků uživatelů statistických informací, jejich transformace do podoby statistických ukazatelů pro poskytování informačních služeb a vymezování kriterií definování souborů respondentů. 10
Stanovování jednotných celostátních statistických postupů ve vymezené oblasti. 10
Zpracovávání nestandardních výstupů a analytických vyhodnocování výsledků statistických zjišťování podle stanovených postupů. 10
Organizace složitých celostátních statistických výběrových šetření. 10

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru matematika KKOV 1101R nejvhodnější
Bakalářský studijní program ve skupině oborů matematické obory KKOV 11xxR vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory KKOV 18xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru sociologie KKOV 6703R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Sběr dat a analýza údajů, statistické metody
Tvorba statistických klasifikací a číselníků
Tvorba koncepcí statistické služby
Navrhování a realizace opatření k nápravě nežádoucího vývoje sledovaných ukazatelů
Tvorba metodických zásad a nástrojů statistiky
Tvorba technických projektů jednotlivých statistických zjišťování
Vedení dokumentace jednotlivých statistických šetření, jejich výsledků, analýz apod.
Správa statistických registrů v rámci statistické služby
Zpracovávání odborných komentářů, posudků a stanovisek ke statistickým výsledkům a vývojovým trendům
Zpracovávání statistických výstupů, jejich analýza a publikace
Sestavování účtů, prognóz vývoje ekonomických ukazatelů apod.
Tvorba bilančních agregátů makroekonomických ukazatelů
Metodické vymezení makroekonomických analýz a predikcí včetně ověřování a využívání matematicko-statistických metod
Aplikace metod sezónního očišťování, hodnocení a řízení kvality dat
Koordinace prací při zpracování statistických souborů a jejich rozborů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
teoretická matematika
matematická (teoretická) statistika
teorie pravděpodobnosti
metody projektování statistických průzkumů, stanovování statistických vzorků
metody vyhodnocování statistických průzkumů, datová analýza
ekonometrie

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Duševní zátěž
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy vidění.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Specialisté v oblasti matematiky, statistiky a pojistné matematiky (CZ-ISCO 2120)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 53 388 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 326 Kč do 94 731 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 370 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 891 Kč do 63 989 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Specialisté v oblasti statistiky (CZ-ISCO 21202)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 52 601 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 34 893 Kč do 88 212 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 44 288 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 33 891 Kč do 63 548 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.