Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný vinohradník a vinař

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

rostlinná výroba

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Platové rozmezí:

17 000 Kč - 46 000 Kč

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30832

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Charakteristika

Samostatný vinohradník a vinař koordinuje proces pěstování révy vinné a výroby vína.

Pracovní činnosti

 • Organizace a řízení rozmnožování révy vinné.
 • Výběr a zajištění množitelského materiálu pro výsadbu vinic.
 • Řízení všech technologických opatření při výsadbě vinic.
 • Organizace prací ve vinici v době vegetačního klidu a během vegetace.
 • Diagnostika a kontrola výskytu chorob a škůdců a zajištění aktivních ochranných opatření.
 • Rozhodování o termínech sklizně, řízení sklizně hroznů.
 • Řízení zpracování hroznů.
 • Rozhodovaní o použitých technologiích pro výrobu vína.
 • Řízení celého procesu technologie výroby vína až po finalizaci produktů.
 • Vedení ekonomiky provozu.
 • Konzultační a poradenská činnost.
 • Senzorické posuzování vín.
 • Sledování a uplatňování právních předpisů v oblasti vinohradnictví a vinařství.
 • Získávání nových poznatků v oboru a jejich zavádění do praxe.
 • Prezentace vín zákazníkům v českém i cizím jazyce.
 • Tvorba marketingové strategie podniku.
 • Řízení a organizace práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Koordinace finančních toků vinařského podniku. 8
Poradenská činnost ve vinařství. 8
Řízení plynulých biologicko-chemických a fyzikálních procesů při prokvašování přírodních vín v tlakových aparaturách. 8
Řízení procesu pěstování révy vinné a výroby vína ve vinohradnickém nebo vinařském podniku. 8
Vysoce odborné práce při řízení plynulých biologicko-chemických a fyzikálních procesů ve výrobě přírodních vín v tlakových aparaturách a tankových kolonách. 8
Filtrace a podchlazování vystupujících sektů. 7
Plynulé dávkování tirážních a expedičních likérů. 7
Řízení tankových kolon ve výrobě vinného sektu. 7
Šokování sestav přírodních vín pasterizací a vymrazováním. 7
Udržování průtoků podle jejich jakostních ukazatelů. 7
Zajišťování přírůstkových hodnot propagace kvasinek, tepelných a tlakových vlivů. 7

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bakalářský studijní program v oboru zahradnické inženýrství KKOV 4108R nejvhodnější
Zemědělství RVP 41-31-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru zemědělské inženýrství KKOV 4101R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru fytotechnika KKOV 4102R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru zahradnictví KKOV 4144N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru zemědělství KKOV 4131N vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení vinařské evidence
Výběr vhodných odrůd
Stanovení optimálního termínu ochrany
Řízení prací ve vinici v době vegetace
Řízení sklizně hroznů
Řízení technologie zpracování hroznů
Rozměření pozemků pro výsadbu vinic
Řízení technologického procesu výroby vína
Organizace soutěží
Chemická analýza vín
Prezentace vín včetně prezentace v cizím jazyce
Uzavírání obchodních smluv
Kalkulace cen, příprava podkladů pro fakturaci
Senzorické posuzování vín
Určování chorob a škůdců révy vinné a ochrana proti nim
Posuzování půdy pro pěstování révy, kvality sazenic a procesu růstu a zrání hroznů
Řez révy vinné
Posouzení kvality půdy, odběr vzorků pro rozbor

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Nutné
Výhodné
1 2 3 4 5 6 7 8
ampelografie
zásady a postupy hodnocení vín
vinohradnictví
vinařství
choroby a škůdci rostlin a ochrana proti nim
ekonomika, řízení a plánování ve vinařství

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině
Jazyková způsobilost v angličtině

Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Kooperace (spolupráce) 
Kreativita
Flexibilita
Uspokojování zákaznických potřeb 
Výkonnost
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Celoživotní učení
Aktivní přístup
Zvládání zátěže
Objevování a orientace v informacích
Vedení lidí (leadership)
Ovlivňování ostatních

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zraková zátěž
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Pracovní doba, směnnost
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon pracovní pozice je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Chladová alergie.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Technici v oblasti zemědělství, rybářství a vodohospodářství (kromě úpravy a rozvodu vody) (CZ-ISCO 3142)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 30 526 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 20 178 Kč do 42 300 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 31 059 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 24 364 Kč do 38 969 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Zahradní technici (CZ-ISCO 31423)

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 27 634 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 362 Kč do 45 558 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.