Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Samostatný slévárenský technik

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

zpracování kovů a jejich slitin

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Detailní informace

Podřízené specializace

Samostatný slévárenský technik technolog , Samostatný slévárenský technik řízení jakosti , Samostatný slévárenský technik metalurg , Samostatný slévárenský technik projektant

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

30880

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný slévárenský technik připravuje technickou dokumentaci, kontroluje výrobu a zajišťuje systémy řízení jakosti, organizuje dělbu práce a motivování zaměstnanců, zabezpečuje technické podmínky slévárenské výroby.

Pracovní činnosti

  • Stanovení výrobní technologie nebo výrobních postupů u náročnějších slévárenských výrob.
  • Zpracování návrhů metalurgických postupů ve slévárenské výrobě.
  • Koordinace procesu řízení jakosti slévárenské výroby.
  • Spolupráce při optimalizaci nákladovosti výroby.
  • Analyzování požadavků odběratelů na zakázku.
  • Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Hutní a slévárenská výroba RVP 21-31-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.