Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný pracovník systému platebních karet

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Samostatný bankovní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Odborný pracovník systému platebních karet,  Cards processing specialist

Příbuzná povolání

Samostatný pracovník kapitálových obchodů , Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů , Metodik bankovních hotovostních operací , Dealer asistent , Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia , Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů , Samostatný pracovník devizových obchodů , Samostatný pracovník řízení úvěrů , Bankovní ekonom

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6955

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník systému platebních karet tvoří speciální metodické a pracovních postupy provozu platebních karet, koordinuje rozvoj a provoz sítě výplatních terminálů.

Pracovní činnosti

 • Řízení a kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu.
 • Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace apod..
 • Vyhodnocování údajů o provozu a rozbor příčin poruch provozu platebních karet.
 • Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet.
 • Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod..
 • Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Koordinace rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů a spolupráce s pobočkami a servisními organizacemi. 9
Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery, blokace a práce se stoplisty. 9
Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních pravidel, metodických postupů a procedur platebních karet. 9
Tvorba speciálních metodických a pracovních postupů provozu platebních karet. 9
Řízení a kontrola zpracovávání účetních operací a reklamací transakcí v domácím i mezinárodním provozu. 8
Spolupráce s odbornými útvary banky a pobočkami při řešení atypických transakcí a reklamací. 8
Vyhodnocování údajů o provozu a rozbory příčin poruch provozu platebních karet. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru systémové inženýrství a informatika KKOV 6209R nejvhodnější
Finančnictví a bankovnictví RVP 63-43-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů informatické obory KKOV 18xxR vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru management KKOV 6431N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika a informatika KKOV 2612R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608R vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Tvorba metodických a pracovních postupů provozu platebních karet
Kontrola účetních operací platebních karet v tuzemském a mezinárodním provozu
Příprava podkladů a dokladů pro uzavírání kartových smluv
Vedení požadovaných evidencí
Zpracovávání údajů o provozu včetně zpracovávání rozborů příčin poruch provozu platebních karet
Podávání informací o systému platebních karet
Řešení reklamací transakcí se zahraničními partnery
Spolupráce při tvorbě koncepce kartových obchodů, smluvních podmínek, bezpečnostních podmínek apod.
Zajišťování rozvoje a provozu sítě výplatních terminálů ve spolupráci se servisními organizacemi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
postupy při reklamacích, práva spotřebitele
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
systémy platebních karet v bankovnictví
mezinárodní bankovnictví
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 531 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 753 Kč do 74 724 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 278 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 777 Kč do 49 509 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Ostatní odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 33129)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 47 876 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 32 049 Kč do 93 936 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.