Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Specializace

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů

Odborný směr:

Bankovnictví, finance a pojišťovnictví

Odborný podsměr:

bankovnictví a finanční služby

Nadřazené povolání:

Samostatný bankovní pracovník

Kvalifikační úroveň:

Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání (NSP 6)

Platové rozmezí:

29 000 Kč - 50 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Corporate Banking Officer,  Referent podnikového bankovnictví,  Odborný pracovník podnikatelských úvěrů

Příbuzná povolání

Samostatný pracovník kapitálových obchodů , Metodik bankovních hotovostních operací , Samostatný pracovník systému platebních karet , Dealer asistent , Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia , Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů , Samostatný pracovník devizových obchodů , Samostatný pracovník řízení úvěrů , Bankovní ekonom

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

6953

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů provádí komplexní zajišťování úvěrových (podnikatelských) obchodů v tuzemské a zahraniční měně, bankovních záruk, eskontů směnek a produktů a obchodů dceřinných společností.

Pracovní činnosti

 • Kontakt s klienty banky.
 • Zpracování návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování žádostí o úvěr.
 • Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek.
 • Vykonávání prověrek a kontrol u klienta.
 • Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů.
 • Provádění komplexních analýz klientů včetně úvěrové angažovanosti.
 • Vyhodnocování klasifikovaných úvěrů a stanovování návrhů opatření a jejich řešení.
 • Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit.
 • Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů včetně přípravy návrhů soudních žalob.
 • Provádění konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Příprava úvěrových záměrů, realizace smluv o úvěru a sepisování zástavních smluv. 9
Spolupráce při zpracování ekonomických analýz a při klasifikaci úvěrů. 9
Zpracovávání komplexních analýz klientů (finančních, nefinančních a dalších). 9
Odpovědnost za vykonávání určených činností celobankovního systému zpracovávání v rámci platné metodiky, např. vyhodnocování podnikatelských úvěrů a záruk, zastavování nebo uvolňování čerpání úvěrů, sledování nesplacených a ztrátových úvěrů, změn úvěrových smluv, změn data konečné splatnosti úvěrů, úrokových sazeb, poplatků nebo pokut apod.. 9
Poskytování účelových úvěrů z alternativních zdrojů. 9
Provádění analýz portfolia úvěrů včetně vedení podkladů pro tyto činnosti. 9
Zajišťování vymáhání složitějších nesplacených úvěrů. 9
Zpracovávání a vedení přehledů o úvěrové angažovanosti klientů. 8
Vykonávání prověrek a kontrol u klientů. 8
Vyhodnocování, stanovování opatření a řešení klasifikovaných úvěrů. 8
Vedení evidence aktivních úvěrových obchodů schvalovaných ředitelem divize (pobočky). 8
Kontakt s klienty banky od přípravy úvěrových záměrů až po realizaci smluv o úvěru včetně sepisování zástavních smluv až po jeho splacení. 8
Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit. 8
Kontrola dodržování úvěrových limitů pro jednotlivé obchodní případy. 8
Příprava návrhů na vymáhání nesplacených úvěrů. 8
Prověřování žádostí o úvěr a spolupráce při ověřování informací se správou portfolia a dalšími pobočkami banky, popř. ostatními peněžními ústavy. 8
Ověřování stavu objektů navrhovaných do zástavy na místě. 8
Kontrola splácení úvěrů a hodnocení plnění podmínek sjednaných ve smlouvě ve spolupráci se správou portfolia. 8
Zpracovávání návrhů na rozhodnutí o poskytnutí úvěru a posuzování a vyjadřování se k žádostem o úvěr ve smyslu bankovních předpisů. Provádění identifikace rizika navrhovaných úvěrů a vyhodnocení likvidity zástavy. 8

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Vyšší odborné vzdělání v oboru finančnictví a bankovnictví KKOV 6343N nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a management KKOV 6208R nejvhodnější
Finančnictví a bankovnictví RVP 63-43-N/xx nejvhodnější
Bakalářský studijní program v oboru kvantitativní metody v ekonomice KKOV 6207R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení zdravotnictví KKOV 5346R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru elektrotechnika se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2608R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomické teorie KKOV 6201R vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru management KKOV 6431N vhodná
Vyšší odborné vzdělání v oboru ekonomika a podnikání KKOV 6341N vhodná
Bakalářský studijní program v oboru ekonomika a řízení v dopravě a spojích KKOV 3707R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru hospodářská politika a správa KKOV 6202R vhodná
Bakalářský studijní program v oboru strojírenství se zaměřením na ekonomiku a řízení KKOV 2305R vhodná
Bakalářský studijní program ve skupině oborů ekonomie KKOV 62xxR vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Posuzování žádostí o úvěr a zpracovávání stanovisek k jednotlivým obchodním případům
Kontrola správnosti a úplnosti údajů předkládaných klienty ve svých žádostech o poskytnutí úvěru
Kontrola dodržování úvěrových limitů pro jednotlivé obchodní případy
Provádění dohlídkové a prověrkové činnosti u klientů včetně ověřování stavu objektů navrhovaných do zástavy na místě
Zpracovávání analýz portfolia úvěrů
Zpracovávání analýz složitějších obchodních případů a analýz klientů včetně jejich úvěrové angažovanosti
Příprava a kompletace dokladů a podkladů pro uzavírání smluv o poskytnutí úvěru
Příprava podkladů pro zpracování ekonomických analýz a pro klasifikaci úvěrů
Spolupráce na přípravě dokumentace problémových úvěrů a na přípravě pro finanční audit
Vedení požadovaných agend a evidencí (evidence aktivních úvěrových obchodů, evidence úvěrové angažovanosti klientů apod.)
Kontrola plnění úvěrových smluv
Poskytování konzultační a poradenské činnosti v oblasti poskytování podnikatelských úvěrů
Uzavírání úvěrových a zástavních smluv a provádění změn úvěrových smluv včetně vyřizování odkladů splátek úvěrů
Projednávání podmínek poskytnutí úvěru s klienty včetně projednávání případných změn smluv, změn splátek úvěrů nebo odkladu těchto splátek
Spolupráce při zajišťování vymáhání nesplácených úvěrů s ostatními útvary peněžního ústavu

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
pravidla evidování korespondence, smluv a dalších dokumentů
bankovnictví obecně a bankovní služby
úvěrový obchod
bankovní účetnictví
bankovní controlling
postupy vymáhání pohledávek
klientela a potenciální klientela, péče o ni

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zraková zátěž
Duševní zátěž
Pracovní doba, směnnost
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Odborní pracovníci v oblasti peněžnictví (CZ-ISCO 3312)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 42 531 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 27 753 Kč do 74 724 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 39 278 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 28 777 Kč do 49 509 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Odborní poradci v peněžnictví (CZ-ISCO 33121)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 46 858 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 29 712 Kč do 80 721 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Přepážkoví konzultanti v peněžnictví (CZ-ISCO 33122)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 35 312 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 25 445 Kč do 50 151 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.