Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Samostatný kožařský technik

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Kvalifikační úroveň:

Vyšší odborné vzdělání; Bakalářský studijní program (NSP 6)

Charakteristika

Samostatný kožařský technik řídí a koordinuje kožedělnou výrobu, operativně řeší dílčí problémy ve výrobním procesu, komplexně zajišťuje technickou a technologickou přípravu výroby, kontroluje dodržování technologické kázně a bezpečnostních předpisů, zpracovává, nově vytváří a vede technickou a technologickou dokumentaci, organizuje technickou připravenost výroby, řídí systémy kvality, vytváří nové modely, vzory a kolekce, nákupem materiálů zabezpečuje výrobní proces.

Pracovní činnosti

 • Řízení výrobních kožedělných úseků a organizace jejích činnosti.
 • Koordinace jednotlivých úseků za účelem plynulého chodu výrobní jednotky.
 • Operativní řešení výrobních procesů.
 • Řízení pracovního týmu.
 • Komplexní zajišťování materiálového zásobování a technické vybavenosti.
 • Příprava výrobního procesu z hlediska technologického.
 • Kontrola dodržování technologické kázně a bezpečnosti práce.
 • Organizace systému řízení kvality.
 • Namátková a systematická kontrola kvality surovin, materiálů a hotových výrobků.
 • Zajišťování zkoušek a ověřování předepsaných parametrů u surovin, materiálů a hotových výrobků, organizování zkoušek.
 • Vypracovávání a vedení technické dokumentace.
 • Podílení se na vývojových úkolech.
 • Navrhování nových kolekcí.
 • Modelování nových vzorů, konstrukční příprava nových modelů.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Zpracování usní, plastů a pryže RVP 32-31-N/xx nejvhodnější

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.