Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu

Odborný směr:

Kožedělná a obuvnická výroba

Odborný podsměr:

výroba koženého zboží a galanterie

Kvalifikační úroveň:

Základní vzdělání (NSP 1)

Platové rozmezí:

16 000 Kč - 32 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Koželužský dělník,  Kožišnický dělník,  Dělník obuvnické výroby,  Pomocný dělník

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

204

Datum zveřejnění

22. 2. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Pomocný pracovník v kožedělném průmyslu provádí pomocné, přípravné, obslužné a manipulační práce v kožedělné výrobě.

Pracovní činnosti

 • Obsluha a údržba jednoduchých strojů a zařízení.
 • Pomocné pracovní operace při výrobě usní.
 • Pomocné pracovní operace při zpracování kožešin.
 • Provádění manipulačních prací.
 • Jednoduché pracovní operace při přípravě a opracování obuvnických dílců a součástí.
 • Jednoduché a pomocné pracovní operace při výrobě obuvi.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Balení výrobků dle ukládacího sortimentu. 3
Praní a tlučení kůží v sudu. 3
Zajišťování špic a pat obuvi skobičkami po napnutí svršku na kopyto. 3
Třídění kožešinových odkrojů. 3
Tvarování napínacích záložek. 3
Jednoduché strojní šití. 3
Strojní i ruční obracení holení svršků. 3
Manipulace s materiálem na mokré dílně v návaznosti na technologii. 3
Nahazování a vyhazování kůží z jam, sudů, hašplí a košů. 3
Našívání pojistek zadních dílců. 3
Natírání opatků lepidlem s vlepováním. 3
Kosení podšívkových dílců. 3
Vychystávání kopyt. 3
Přeprava materiálu. 3
Prošívání dílců. 3
Vysekávání podšívkových dílců. 3
Praní srstí ve vodních lázních a jejich sušení. 2
Tlučení usní v sudech. 2
Rádlování podešví, klenků, podpatků. 2
Zhotovování nenáročných sedlářských výrobků s jednodušší technologií zpracování. 2
Žehlení obuvi. 2
Ražení značek sítotiskem na automatu. 2
Přetvarování pat svršků obuvi s opatkem na tvarovacím stroji. 2
Rovnání deformovaných suchých kožešin pro následující pracovní operace. 2
Ruční barvení okrajů svrškových dílců. 2
Ruční natírání spodkových dílců a součástí lepidlem. 2
Ruční natírání usní pigmenty, lesky, tuky nebo přednátěry. 2
Sušení plošných usní v sušárnách. 2
Apretování obuvi stříkací pistolí v boxu. 2
Číslování, ražení a vypalování značek na dílce svršku. 2
Česání kožešinových výrobků. 2
Oprašování usní strojem. 2
Odlepování usní ze skel nebo sekotermů. 2
Odebírání usní při válení na průběžném stroji. 2
Vychystávání dílců. 2
Nanášení lepidla na dílce a součásti a jejich slepování. 2
Vychystávání kopyt, svršků a dílců na dopravník podle sortimentu. 2
Strojní nýtování a tlačkování. 2
Konečná úprava celopryžové a plastové obuvi. 2
Vystřihování rožků. 2
Chystání a konsignování vytříděných kožešin do výrobních svazků. 2
Přibíjení napínacích stélek. 2
Čištění kožek od mechanických nečistot. 2
Štípání usňových dílců. 1
Šněrování svršků. 1
Vlažení dílců a obuvi vodou, olejovou emulzí apod. 1
Vkládání stélek do hotové obuvi. 1
Přehýbání límečků a podšívek. 1
Sáčkování rukavic. 1
Ruční nebo strojní značení dílců pro vykonávání dalších pracovních operací. 1
Ruční apretování nebo krémování obuvi. 1
Vyzouvání kopyt. 1
Aktivování podešví, ustalování obuvi v ustalovacích komorách. 1
Překládání obuvi na dokončovací dopravník a kopyt na dopravní vozík. 1
Čištění obuvi. 1
Lepení nálepek nebo etiket do obuvi. 1
Navíjení nití na cívky včetně roznášení cívek. 1
Přípravné a pomocné práce sedlářského charakteru. 1
Přípravné a pomocné práce na koželužských úpravnách usní. 1
Přípravné a pomocné práce kožešnického charakteru, např. česání, klepání, kartáčování strojem. 1
Přípravné a pomocné práce koželužského charakteru, např. čištění kůží od mechanických nečistot. 1
Připevňování ozdob a kování. 1
Vytahování skobiček. 1

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Bez požadavku na školní vzdělání KKOV xxxxx vhodná
Střední vzdělání s výučním listem KKOV xxxxE vhodná
Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů KKOV 32xxE vhodná
Střední vzdělání bez maturitní zkoušky i výučního listu v oboru kožedělná výroba KKOV 3242J vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Čištění, praní a sušení kůží a srstí
Úpravy kožešinových výrobků (česání, klepání, kartáčování ad.)
Ruční šití dílů výrobků v kožedělné výrobě
Pomocné pracovní operace při zpracování kůží a výrobě usní
Spojování obuvnických dílců a součástí lepením a šitím
Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě
Posuzování kvality kožešin nebo kožešinových výrobků
Posuzování kvality usní, základních a pomocných materiálů
Obsluha strojů, linek a zařízení v kožedělné výrobě
Zhotovování dílců obuvi

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
kůže a usně, druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Efektivní komunikace
Objevování a orientace v informacích
Zvládání zátěže
Aktivní přístup
Celoživotní učení
Plánování a organizování práce
Řešení problémů
Samostatnost
Výkonnost
Flexibilita
Kreativita
Kooperace (spolupráce)

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž hlukem
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zraková zátěž
Zátěž invazivními alergeny
Pracovní doba, směnnost
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž chladem
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Poruchy termoregulace.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Imunodeficitní stavy.
 • Chronická onemocnění jater.
 • Kožní prekancerozy.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Klaustrofobie.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Ostatní pomocní pracovníci ve výrobě (CZ-ISCO 9329)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 23 178 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 788 Kč do 33 647 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 823 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 339 Kč do 29 230 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Manipulační dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93291)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 24 716 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 880 Kč do 35 029 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 21 056 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 16 803 Kč do 32 316 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.

Pomocní dělníci ve výrobě (CZ-ISCO 93292)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 22 401 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 759 Kč do 32 731 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 23 891 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 17 485 Kč do 28 384 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.