Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Montér elektronických komunikačních sítí

Odborný směr:

Elektronické komunikace

Odborný podsměr:

montáž a opravy komunikačních sítí

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem (NSP 3)

Platové rozmezí:

22 000 Kč - 39 000 Kč

Detailní informace

Alternativní názvy

Cable communication networks fitter,  Spojový mechanik,  Spojař,  Montér telekomunikačních sítí

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

124

Datum zveřejnění

31. 10. 2006

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Montér elektronických komunikačních sítí provádí montáž, rekonstrukce a opravy komunikačních sítí.

Pracovní činnosti

 • Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních komunikačních vedení.
 • Hloubení jam na stožáry, stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje.
 • Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči.
 • Odpancéřování konců kabelů, zatahování kabelů do tvárnicových tratí a jejich pokládání v kabelových kolektorech, zalévání kabelových souborů zalévací hmotou.
 • Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení včetně měření uzemnění, přesměrovávání vedení v rozváděčích.
 • Pokládání kabelů.
 • Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů.
 • Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů.
 • Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení.
 • Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany telekomunikačních kabelů.
 • Opravy sdělovacích a zabezpečovacích sítí a zařízení aktivní protikorozní ochrany.
 • Vedení příslušné dokumentace.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Řízení výstavby nadzemních telekomunikačních tratí nebo vnitřních rozvodů v rozsáhlých objektech. 7
Řízení montáží a oprav symetrických dálkových kabelů (styroflexových, vysokofrekvenčních a nízkofrekvenčních s více přenosovými skupinami) a jejich ukončování v zesilovacích stanicích. 6
Montáže a opravy zařízení aktivní protikorozní ochrany kabelů. 5
Zapojování nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů v traťovém, silovém nebo účastnickém rozvaděči včetně proměřování. 4
Zřizování vnějších přípojných vedení účastnických stanic (např. samostatnými kabely nebo vodiči). 4
Stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí včetně provádění montáže výstroje a vodičů. 3

Příklady činností ze veřejného sektoru

Příklady činností a jejich stupeň hodnocení vycházejí převážně z nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, popřípadě podle nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a jsou zařazeny do 16 stupňů platových tříd. Výjimku tvoří zatřídění prací v oblastech regulovaných samostatnou legislativou, které se řídí vždy dle její platné verze (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor, Armáda ČR apod.). V těchto oblastech je zatřídění prací uvedené v NSP pouze orientační.

Text příkladu Platová třída
Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "A". 0
Vedení prací v rozvaděčích při přemísťování účastnických vedení nebo okruhů v místní telefonní síti za provozu. 0
Řízení montážních prací při přepojování okruhů ve spojovacích a traťových kabelech za provozu. 0
Řízení montáže nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 0
Řízení montáže nebo oprav složitých anténních systémů, například antén synfázních, logaritmicko-periodických anténních soustav a anténních systémů radioreléových tras. 0
Řízení montáže nebo oprav nejsložitějších anténních systémů včetně napáječů. 0
Řízení montáže nebo oprav kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů nebo zařízení tlakové ochrany telekomunikačních kabelů. 0
Řízení montáže nebo oprav kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů. 0
Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "C". 0
Řízení montáže nebo oprav anténních stožárů a věží třídy účelu "B". 0
Montáž nebo opravy složitějších anténních systémů, například discon, kvadrant, unipol včetně napáječů. 0
Montáž rozvaděčů včetně zapojení nebo přesměrování účastnických vedení nebo okruhů. 0
Montáž nebo samostatné zabezpečování provozu tlakové ochrany telekomunikačních kabelů. 0
Montáž nebo opravy vysílacích a přijímacích anténních zařízení. 0
Montáž nebo opravy koaxiálních nebo optických telekomunikačních kabelů. 0
Montáž nebo opravy kapacitně vyrovnávaných telekomunikačních kabelů. 0
Montáž nebo opravy kapacitně nevyrovnávaných telekomunikačních kabelů. 0
Montáž nebo opravy anténních stožárů třídy účelu "C", například převáděčových a překližkových stožárů. 0
Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "B". 0
Montáž nebo opravy anténních stožárů a věží třídy účelu "A". 0
Lokalizace závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 0
Lokalizace složitých závad na kabelech s použitím diagnostických přístrojů. 0
Zřizování vnějšího přípojného vedení účastnické stanice a montáž účastnického zařízení. 0

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru mechanik telekomunikačních sítí KKOV 2659H nejvhodnější
Spojový mechanik RVP 26-59-H/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru telekomunikace KKOV 2645L vhodná

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Montáž a demontáž nadzemních, podzemních a vnitřních vedení elektronických komunikací
Stavba stožárů nadzemních telekomunikačních tratí, montáž sdružených stožárů včetně výstroje
Zřizování a montáž nadzemních telekomunikačních tratí a vnějších přípojných vedení účastnických telefonních stanic samonosnými kabely nebo vodiči
Pokládání kabelů
Montáž a opravy elektricky vyrovnávaných i nevyrovnávaných kabelů
Montáž a opravy koaxiálních kabelů a optických kabelů
Uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích zařízení
Zabezpečování provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů sítí elektronických komunikací
Vyhledávání závad, oprava a údržba elektronických zařízení
Montáž traťových, síťových a účastnických rozváděčů sdružovacích zařízení
Kontrola a provádění funkčních nadzemních, podzemních a vnitřních telekomunikačních vedení, včetně zabezpečení provozu aktivní i pasivní protikorozní a tlakové ochrany kabelů
Měření technických veličin a parametrů při uvádění do provozu a oživování sdělovacích a zabezpečovacích sítí
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro montáž, rekonstrukci a opravy na elektronických telekomunikačních zařízeních a vedeních

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
zařízení a systémy elektronických komunikací
elektrotechnika
elektrotechnické materiály, vodiče, kabely
technické kreslení v elektrotechnice
měření elektrických veličin
nadzemní, podzemní a vnitřní vedení sítí elektronických komunikací
protikorozní a tlaková ochrana kabelů

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Práce ve výškách
Zátěž teplem
Zátěž chladem
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zraková zátěž
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž ionizujícím zářením
Lokální zátěž jemné motoriky
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření.
 • Pozitivní alergická anamnéza.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění ledvin.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění oběhové soustavy.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažné poruchy vidění.
 • Osoby s kardiostimulátorem.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chladová alergie.
 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.

CZ - ISCO a mzdy

Klasifikace CZ-ISCO je národní statistická klasifikace vypracována na základě mezinárodního standardu International Standard Classification of Occupations (ISCO -08), jehož tvůrcem je Mezinárodní organizace práce (ILO). Pro pomoc se zařazením do klasifikace zaměstnání CZ-ISCO můžete kontaktovat metodické centrum pro klasifikaci zaměstnání CZ-ISCO https://www.ispv.cz/cz/Metodicke-centrum-CZ-ISCO.aspx na emailové adrese mcISCO@ispv.cz .

CZ-ISCO je statistickou klasifikací, pomocí níž můžeme sledovat např. mzdovou úroveň jednotlivých zaměstnání nebo strukturu zaměstnanosti. Výhodou klasifikace pro statistická zjišťování je její stálost a tudíž možnost srovnání zaměstnání na různých místech a v různém čase.

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Mechanici a opraváři informačních a komunikačních technologií (CZ-ISCO 7422)

Střední hodnota mzdy v podnikatelské sféře byla 32 272 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 14 298 Kč do 49 932 Kč

Mzdová sféra zahrnuje oblasti soukromého sektoru, kde je zaměstnancům vyplácena mzda.

Střední hodnota platu ve státní nebo veřejné organizaci byla 26 557 Kč a obvykle se pohybovala v rozmezí od 21 564 Kč do 39 065 Kč

Platová sféra zahrnuje oblasti, kde zaměstnancům náleží plat jako odměna za práci. Zaměstnavatelem jsou zákonem určené instituce - stát, obec, kraj, státní fond, příspěvková organizace nebo školská právnická osoba.