Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Letecký mechanik

Odborný směr:

Strojírenství a automobilový průmysl

Odborný podsměr:

montáž, opravy a seřizování dopravních prostředků

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Podřízené specializace

Letecký mechanik pro avioniku , Mechanik opravář letadel , Letecký mechanik pro pohonné jednotky , Letecký mechanik pro drak , Letecký mechanik pro letadlové agregáty

Příbuzná povolání

Praporčík ozbrojených sil ČR

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102894

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Letecký mechanik zajišťuje předletová a poletová ošetření letadel, provádí pravidelné prohlídky, údržbu a opravy letadel podle provozních předpisů.

Pracovní činnosti

 • Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel.
 • Zajišťování technického provozu a oprav všech druhů letadlových agregátů kromě elektrovybavení a rádiovybavení
 • Provádění diagnostiky letadlových agregátů.
 • Odstraňování závad a poškození letadlových agregátů letadel včetně seřizování a provádění funkčních zkoušek.
 • Demontáž, opravy a montáž letadlových agregátů.
 • Provádění složitých výměn agregátů jednotlivých systémů.
 • Evidence technických dat o průběhu a výsledcích provedené práce.
 • Zkoušení a seřizování letadlových celků (např. hydraulický, pneumatický, vzduchový, palivový systém apod.) podle technické dokumentace.
 • Opravy a seřízení prvků řízení letadel.
 • Provádění motorových zkoušek.
 • Opravy a montáž avionických systémů letadel (např. autopilot, palubní počítač, navigace).

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Provádění motorových zkoušek pístových, turbovrtulových, proudových motorů před předáním letounů k letu se zjišťováním příčin závad a s určováním způsobů jejich odstraňování. 7
Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů (posilovačů a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení a palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích a výškových systémů) s rozhodováním o jejich provozuschopnosti. 7
Demontáž, opravy a opětovná montáž avionických zařízení do letecké techniky dle technické dokumentace. 7
Oživování avionických zařízení letadel. 7
Přezkušování a seřizování avionických zařízení letadel na prototypech, vedení předepsané dokumentace 7
Provádění demontáže avionických zařízení, opravy dle technické dokumentace a nálezového protokolu. 6
Provádění demontáže, defektace, montáže a seřizování přístrojů určených do oprav (údržby). 6
Demontáž a zpětná montáž palivových nádrží, čištění jejich úložných prostor, dotahování a zajišťování upínacích pásů, zapojování benzinových instalací včetně odpadového potrubí a montáže nálevných hrdel. 5
Technické ošetřování letadel při stání na odbavovací ploše, připojování pozemních zdrojů a vizuální kontrola vnějšku a vnitřku letadel. 5
Provádění demontáže letadlových pístových, turbovrtulových, proudových motorů z lože, jejich rozkládání na detaily nebo montáž do montážního stojanu. 5

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení KKOV 2345L nejvhodnější
Letecký mechanik RVP 23-45-L/02 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení KKOV 2344L vhodná
Střední vzdělání s výučním listem v oboru zámečník, zámečnické práce a údržba KKOV 2351H vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

povinné - Činnosti pozemního leteckého personálu v civilním letectví - odborná způsobilost podle zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví
doporučené - Odborná způsobilost podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice § 6 – Pracovníci pro samostatnou činnost

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadlových částí a jejich systémů (reduktor, motor, ...)
Kontrolování stavu a provádění funkčních zkoušek leteckých palubních přístrojů a zařízení, přístrojů a systémů letecké navigace
Orientace v normách stanovených předpisy mezinárodních i národních certifikačních organizací (EASA, ÚCL, ICAO, JAA, ...)
Orientace v normách a v technické dokumentaci pro provádění pravidelných prohlídek, údržby a oprav letadel podle provozních předpisů
Provádění kontrol a revizí jednodušších měřících přístrojů a zařízení s ohledem na správnost naměřených hodnot a na použitelnost těchto přístrojů a zařízení
Volba postupu práce, potřebného nářadí a pomůcek pro provedení montáže, demontáže, opravy, údržby, seřízení letadlových celků a systémů
Orientace ve strojírenských normách a technické dokumentaci letadel, letadlových celků a systémů
Provádění funkčních zkoušek k testování a vyhodnocování předepsaných parametrů zařízení
Kontrola a provádění funkčních zkoušek letadel a jejich systémů včetně rozhodování o provozuschopnosti letadel
Kontrola vybavení letadla sloužícího k zajištění komfortu letu, bezpečnosti cestujících a posádky

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
letadlová technika
práce se softwarem pro odborné aplikace
technologie oprav letadlové techniky
zařízení a systémy elektronických komunikací
technické kreslení ve strojírenství a v kovovýrobě
obecné zásady a postupy péče o stroje, zařízení a investiční celky
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Kooperace (spolupráce)
Samostatnost
Řešení problémů
Plánování a organizování práce
Objevování a orientace v informacích

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Konkrétní pracovní podmínky a z toho vyplývající zdravotní způsobilost k výkonu povolání se vždy vztahují ke konkrétnímu zaměstnavateli a jeho pracovním podmínkám a mohou se odlišovat. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž chladem
Zátěž hlukem
Zátěž vibracemi
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Pracovní doba, směnnost
Lokální zátěž jemné motoriky
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Celková fyzická zátěž
Zátěž prachem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Duševní zátěž
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Práce ve výškách
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Zátěž teplem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Zátěž ionizujícím zářením
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku.
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Poruchy vidění.
 • Klaustrofobie.
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Prognosticky závažné poruchy sluchu.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku.
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.