Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů

Odborný směr:

Lesní hospodářství

Odborný podsměr:

nezařazeno do odborného podsměru

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou (NSP 4)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102718

Datum zveřejnění

1. 6. 2015

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Lesní technik těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů organizuje a materiálně a logisticky zajišťuje provoz těžebně dopravních strojů (harvestory, vyvážecí soupravy a případné nástavby na tyto stroje) a štěpkovacích strojů.

Pracovní činnosti

 • Stanovení technologického postupu práce těžebně–dopravních strojů.
 • Organizace a řízení práce těžebně- dopravních strojů.
 • Stanovení efektivního plánu, výrobního postupu, organizace a řízení výroby a odbytu štěpky.
 • Materiálně technické zabezpečení provozu těžebně - dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Kontrola dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Kontrola dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů dříví a štěpky.
 • Skladování a expedice vyráběných sortimentů dříví a štěpky.
 • Kalkulace cenových nabídek na těžební činnost, dopravu dříví a štěpkování.
 • Vedení potřebné evidence související s provozem těžebně dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Vedení evidence dřevní hmoty související s činností těžebně dopravních a štěpkovacích strojů.
 • Sledování provozu těžebně-dopravních strojů pomocí telematického systému.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Zadání sortimentace, řízení a kontrola manipulace vytěženého dříví. 7
Organizace těžby, přibližování dříví a štěpkování. 6
Kalkulace nákladů na výrobu dříví a štěpky, odměňování pracovníků ve výrobě. 6
Evidence dřevní hmoty, kontrola měření vyrobených sortimentů. 6
Kontrola dodržování kvality práce a parametrů vyráběných sortimentů dříví a štěpky. 6
Skladování a expedice vyráběných sortimentů a štěpky. 6
Přebírání a předávání porostů k těžbě dřevní hmoty. 5
Organizace odstranění následků po těžbě, přibližování a štěpkování dřevní hmoty. 4
Kontrola dodržování a uplatňování zásad BOZP při provozu těžebně-dopravních a štěpkovacích strojů. 4
Vedení evidencí v oblasti BOZP a PO, docházky pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot, evidence chemických prostředků – dle potřeb zaměstnavatele. 4

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru lesní hospodářství KKOV 4146M nejvhodnější
Lesnictví RVP 41-46-M/01 nejvhodnější
Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru lesní hospodářství KKOV 4146L vhodná

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Technik těžebně-dopravních strojů ( 41-108-M )

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Řízení osobních automobilů - řidičský průkaz sk. B podle vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Vedení evidence lesního hospodářství
Vyhotovování výkazů o práci v lese
Přejímka vytěženého dřeva
Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v těžební činnosti
Kalkulace cenových nabídek na těžební činnost, dopravu dříví a štěpkování
Materiálně technické zabezpečení provozu strojů pro těžební činnost v lese a štěpkování
Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně podřízených zaměstnanců včetně kontroly kvality dokončených prací v lesnictví
Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů při štěpkování
Organizace a řízení těžební činnosti v lese
Organizace a řízení výroby štěpky
Řízení a obsluha víceoperačních těžebních strojů

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
principy obsluhy lesních strojů
stroje a zařízení v pěstování a těžbě lesa
organizace lesní těžby
ekonomika, plánování, řízení a obchodní činnost v lesním hospodářství
sortimentace dříví
pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty
ochrana lesa a prostředí
lesní doprava a mechanizace
lesnictví
postupy a metody štěpkování
technologie zpracování těžebních zbytků v lesnictví
způsoby údržby lesních cest a svážnic

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Způsobilost k řízení osobního automobilu
Numerická způsobilost
Ekonomické povědomí
Právní povědomí
Jazyková způsobilost v češtině

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence ke kooperaci
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů
Kompetence k plánování a organizování práce

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Duševní zátěž
Práce ve výškách
Zátěž invazivními alergeny
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž hlukem
Zraková zátěž
Zátěž chladem
Zátěž chemickými látkami
Zátěž prachem
Zátěž vibracemi
Zátěž ionizujícím zářením
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Závrať jakékoliv etiologie.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.