Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Instruktor zdravotní tělesné výchovy

Odborný směr:

Věda, vzdělávání, sport

Odborný podsměr:

sport

Kvalifikační úroveň:

Pomaturitní krátkodobé vzdělání (NSP 5)

Detailní informace

Příbuzná povolání

Rotmistr ozbrojených sil ČR , Nadpraporčík ozbrojených sil ČR

Další odborné směry S2

péče o tělo

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102594

Datum zveřejnění

5. 10. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Instruktor zdravotní tělesné výchovy vede individuální i skupinové cvičební lekce zdravotní tělesné výchovy pro konkrétní věkové kategorie s ohledem na přítomnost nejběžnějších (civilizačních) onemocnění jako je nadváha, obezita, diabetes, vysoký krevní tlak či osteoporóza.

Pracovní činnosti

  • Stanovení úskalí a rizik pohybové aktivity konkrétní cílové skupiny cvičících.
  • Testování a monitorování základních fyziologických funkcí konkrétní cílové skupiny dospělých cvičících (během pohybové aktivity, s použitím měřiče tepové frekvence a měřičem krevního tlaku).
  • Sestavení vhodného tréninkového programu pro konkrétní cílovou skupinu cvičících.
  • Odborné motivačně atraktivní vedení tréninkové jednotky pro konkrétní cílovou skupinu cvičících s důrazem na zdravotní aspekty, techniku a metodiku cvičení s vhodně zvolenými metodami výuky nejen vzhledem k věku nebo přidruženým onemocněním, ale i k pohybovým schopnostem cvičícího a případným odborným lékařským doporučením.
  • Organizační zajištění tréninkové lekce (tělovýchovné prostory, cvičební pomůcky, lékárnička).
  • Poskytování poradenství v oblasti aktivního životního stylu včetně zdravé výživy, pitného režimu a pohybových aktivit.
  • Publikační činnost v rámci propagace zdravého životního stylu.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.