Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Hutník tváření kovů

Odborný směr:

Hutnictví a slévárenství

Odborný podsměr:

výroba kovů a jejich slitin

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

103033

Datum zveřejnění

15. 8. 2016

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Hutník tváření kovů provádí odborné činnosti spojené se seřízením, obsluhou a řízením agregátů při válcování a zařízení pro výrobu drátů, trubek a tyčí tažením.

Pracovní činnosti

 • Seřizování strojů a zařízení v tažírně nebo válcovně materiálů.
 • Obsluha tažných zařízení pro tažení drátů, trubek, tyčí a profilů za tepla i studena
 • Obsluha strojního zařízení (válcovací tratě, válcovací stolice apod.) pro válcování plechů a profilů.
 • Obsluha dalších strojů a zařízení v tažírně nebo válcovně např. tvářecího, děrovacího, rovnacího, kalibrovacího, spirálového a svařovacího stroje, zařízení pro povrchovou úpravu apod.
 • Organizace práce při tažení nebo válcování materiálů.
 • Ošetřování, údržba a drobné opravy strojů a zařízení tažírny nebo válcovny materiálů.
 • Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce.

Příklady činností ze soukromého sektoru

Příklady činností nejsou vyčerpávající a žádným způsobem závazné, nejsou podkladem pro určování zaručené mzdy. Jsou zařazeny do 12-ti stupňové škály (viz obecná charakteristika tarifních stupňů ).

Text příkladu Tarifní stupeň
Kontrola chemického složení lázní. 7
Obsluha zařízení povrchové úpravy taženého drátu. 7
Řízení kontinuálního válcování profilů všech jakostních tříd zatepla (např. čtvercové oceli, ploché oceli, ráfků, T-, U- a I-profilů, pražců, kolejnic, štětovnic, přírub, bandáží, pluhového ostří apod.). 7
Řízení válcovacího procesu zatepla ve výrobě bezešvých trub (přední valcíř). 7
Řízení válcování pásů všech jakostí za tepla na spojitých a polospojitých pásových tratí (přední valcíř). 7
Řízení ohřevu ingotů a předvalků v ohřívacích pecích na válcovacích tratích (I. pecař). 6
Stavění válců a ovládání pohonů, případně dalších válcovenských technologických zařízení na reverzních a spojitých válcovacích tratích včetně nastavení úběru. 6
Řízení technologického procesu automatické zušlechťovací linky na tepelné zpracování hutních výrobků z ušlechtilých ocelí všech jakostí včetně programování všech režimů tepelného zpracovávání a seřizování linky. 6
Řízení průběhu válcování na předvalkových pořadích. 6
Řízení tažení přesných ocelových trub (včetně speciálních požadavků odběratelů) na třítažných automatických stolicích včetně jejich seřizování (např. trubek pro hydraulické válce, automobilové tlumiče s minimální přesností H 9 - h9 apod.). 5
Tažení drátů na nejsložitějších vícetahových drátotazích (např. GD, Herborn, MRB, Barcro, DRA, MTS, KOCH, CA 8, BAZ 108, TCO/TQC) včetně jejich přestavby a seřizování. 5
Válcování pásové oceli zastudena na hotovních duo-kvartostolicích o válcování rychlosti do 3m/s (II.valcíř). 5
Řízení válcování pásové oceli za studena na duo- a kvartostolici o válcování rychlosti do 3m/s včetně jejího seřizování (I. valcíř). 5
Dělení bloků, sochorů, těžkých profilů, tlusté a široké pásové oceli za tepla ve válcovacím procesu včetně seřízení dělícího zařízení. 5
Řízení finálního zpracování hotových výrobků v úpravnách se složitým výrobním programem (dělení, rovnání, třídění, zkoušení, kompletace, konzervace, svazkování, označování apod.) a vedení příslušné evidence, příp. se zaměřením na předávku materiálu do expedice a přejímku materiálu. 5
Tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů na tří a vícetahových spřažených drátotazích včetně jejich seřizování. 4
Tažení trub a trubkových profilů o průměru do 150 mm (trnové tahy) na tažných poloautomatických stolicích včetně jejich přestavby a seřizování (tažeč). 4
Finální zpracování hotových výrobků v úpravnách se složitým výrobním programem (dělení, rovnání třídění, kompletace, konzervace, svazkování, označování atd.). 4
Obsluha sázecího a vytahovacího zařízení úprava pecní trouby ohřívacích pecí pro ohřev ingotů, sochorů a předvalků včetně příp. vážení předvalků. 4
Nastřihování a hrotování tyčí, profilů a plochých a nepravidelných průřezů zastudena včetně seřizování hrotovacích strojů. 3
Tažení drátů na jednotlivých jedno a dvoutahových drátotazích (např. OM I, EM I, UDZSA II, KDZWA) bez ohledu na počet obsluhovaných strojů. 3
Dělení materiálu pálením nebo řezáním na kotoučových a rozbrušovacích pilách. 3
Obsluha strojních zařízení tukové, olejové a emulzní stanice s příslušenstvím na válcovací trati včetně řízení chodu strojních zařízení a provádění běžné údržby čerpadel, uzavíracích kohoutů, ventilů, ucpávek, rozvodného potrubí apod. 3
Obsluha valníků a vlečníků ve válcovnách zatepla. 3

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152H nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru hutník, hutnické práce KKOV 2152E nejvhodnější
Střední vzdělání s výučním listem v oboru strojník, práce při obsluze strojů KKOV 2365H vhodná
Strojník RVP 23-65-H/01 vhodná

Legislativní požadavky na způsobilost k výkonu povolání

Nezbytné (tj. povinné) požadavky na kvalifikační způsobilost osoby k výkonu povolání – tj. požadavky upravující vstup do povolání/specializace povolání. Tyto požadavky vycházejí z konkrétního legislativního předpisu.

doporučené - Odborná způsobilost podle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení, (u hornických činností též podle vyhlášky č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem)

Další vhodná kvalifikace k výkonu povolání

Požadavky na kvalifikační způsobilost, které jsou výhodné pro výkon povolání nebo činností např. dle oborových zvyklostí, ale jejich požadavek není upraven žádnou legislativou.

doporučené - Vázání a zavěšování břemen - odborná způsobilost podle ČSN ISO 12480-1 a ČSN ISO 8792

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

1 2 3 4 5 6 7 8
Volba technologických podmínek lisování, válcování trubek a profilů, řezání žhavých vývalků, válcování bezešvých trub, pásové oceli a plechů
Normalizace při tváření (válcování) kovů
Posuzování jakosti hutních válcovaných výrobků, určování příčin vad a realizace opatření pro jejich odstranění
Volba technologických podmínek a parametrů pro výrobu drátů, trubek a tyčí tažením za studena i za tepla
Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě
Příprava ingotů pro válcovací tratě
Seřizování, ošetřování a údržba válcovacích stolic, dělících, rovnacích frézovacích a úpravárenských linek při výrobě válcovaných kovových materiálů
Ruční odstraňování povrchových vad plechů, ingotů a předvalků pneumatickým kladivem nebo autogenním hořákem
Ruční odstraňování okují a odpadu v kanálech pod válcovacími tratěmi v průběhu válcování za tepla
Seřizování, ošetřování a údržba tratí na výrobu drátů, dělících, rovnacích, frézovacích a úpravárenských linek při výrobě tažených kovových materiálů
Obsluha valníků a vlečníků ve válcovnách za tepla, strojní odstraňování okují
Obsluha válcovacích stolic, žíhacích pecí, olejových a emulzních stanic, dělicích a frézovacích linek
Obsluha zařízení na dokončovací úpravy vývalků (rovnací, frézovací, řezací, tryskací a další stroje a linky)
Obsluha bucharů pro hrotování trubek, tyčí a profilů plochých i nepravidelných průřezů za studena nebo za tepla
Obsluha tažných stolic pro tažení různých ocelových profilů za studena
Obsluha jednoduchých, vícenásobných a spřažených drátotahů pro tažení ocelových drátů a drátů z neželezných kovů
Řízení ovládacích panelů třítažných automatických stolic pro tažení přesných ocelových trub podle speciálních požadavků odběratelů
Obsluha poloautomatických stolic pro tažení trubek a trubkových profilů za tepla i za studena, včetně přestavby stolice

Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

1 2 3 4 5 6 7 8
technologie válcování kovů
technologie tažení kovů
kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.)
strojní součásti a polotovary a jejich parametry (rozměry, jakost povrchu aj.)

Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Kvalifikační úroveň
1 2 3
Počítačová způsobilost
Numerická způsobilost

Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Kvalifikační úroveň
1 2 3 4 5
Interpersonální kompetence
Kompetence k efektivní komunikaci
Kompetence ke kooperaci
Kognitivní kompetence
Kompetence k objevování a orientaci v informacích
Výkonové kompetence
Kompetence k výkonnosti
Kompetence k samostatnosti
Kompetence k řešení problémů

Zátěže a rizika výkonu povolání

Vymezují obvykle se vyskytující druhy zátěže vyplývající z konkrétních pracovních podmínek. Přehled druhů zátěže a vymezení stupňů zátěže používaný v NSP vychází ze základních zákonných norem (tj. zákoníku práce a zákona o ochraně veřejného zdraví a prováděcích předpisů k nim).

Stupeň zátěže
1 2 3 4
Zátěž teplem
Zátěž hlukem
Zátěž prachem
Zvýšené riziko úrazu pracovníka
Pracovní doba, směnnost
Zátěž vibracemi
Zátěž chemickými látkami
Zátěž invazivními alergeny
Zraková zátěž
Celková fyzická zátěž
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny)
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin
Zvýšené riziko obecného ohrožení
Zátěž chladem
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění
Zátěž ionizujícím zářením
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů
Lokální zátěž jemné motoriky
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách
Práce ve výškách
Duševní zátěž
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Uvádí přehled onemocnění či postižení, která vylučují nebo omezují výkon práce. U každé jednotky práce se posuzuje, zda pro ni existují onemocnění či postižení, která jsou omezujícím nebo vylučujícím faktorem pro výkon povolání nebo specializaci povolání. Při určování zdravotních podmínek se vychází z pracovních činností, pracovních podmínek a dalších kritérií popsaných v jednotce práce.

Zdravotní způsobilost je v NSP hodnocena odborníky a posudkovými lékaři (zdravotní tým). Některé obory, skupiny povolání či konkrétní povolání jsou upraveny vlastní legislativou, jejíž požadavky nelze převést do stávajícího systému hodnocení zdravotní způsobilosti. V tomto případě nejsou zdravotní způsobilosti v NSP uvedeny vůbec, nebo jsou pouze informativní a jejich závazné stanovení se řídí příslušnou legislativou, popř. je při definování nutná spolupráce s oborovým posudkovým lékařem (např. Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Armáda ČR apod.).

Uvedený výčet zdravotních způsobilostí omezujících nebo vylučujících výkon povolání je orientační. Výkon povolání je vždy závislý na přesném posouzení aktuálního zdravotního stavu. Zdravotní způsobilost konkrétního zaměstnance pro konkrétního zaměstnavatele určuje dle platné legislativy poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Onemocnění omezující výkon povolání/specializace povolání

 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Poruchy sluchu.
 • Chronické záněty středouší.
 • Tinnitus.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Nemoci cév a nervů horních končetin.
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus.
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Alergická onemocnění kůže, dýchacích cest a spojivek.
 • Poruchy vidění.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Onemocnění vylučující výkon povolání/specializace povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.