Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

živočišná výroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Včelař , Chovatel včel , Zpracovatel včelích produktů

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

100220

Datum zveřejnění

15. 3. 2012

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Chovatel včel, zpracovatel včelích produktů zajišťuje obsluhu včelstev v průběhu celého včelařského roku včetně zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev a podmínek jejich rozvoje. Zahrnuje i získávání a další úpravy včelích produktů a výrobků z nich.

Pracovní činnosti

  • Ošetřování včelstev v průběhu celého včelařského roku.
  • Zajištění dobrého zdravotního stavu včelstev včetně diagnostiky.
  • Vedení evidence chovu včel.
  • Rozmnožování včelstev.
  • Chov včelích matek.
  • Údržba a drobné opravy včelařských zařízení a vybavení.
  • Pěstování a ošetřování včelařsky významných rostlin.
  • Zabezpečení opylovací činnosti včel.
  • Získávání a úpravování včelích produktů a výrobků z nich včetně balení a expedice.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Včelař RVP 41-51-H/02 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace


Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.