Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

povolání

Chovatel koní, jezdec a kočí

Odborný směr:

Zemědělství a veterinární péče

Odborný podsměr:

živočišná výroba

Kvalifikační úroveň:

Střední vzdělání s výučním listem tříleté (NSP 3)

Detailní informace

Podřízené specializace

Chovatel a jezdec koní , Ošetřovatel koní , Chovatel koní , Chovatel a jezdec sportovních koní , Chovatel a jezdec dostihových koní , Chovatel a jezdec pro přípravu a testaci mladých koní , Kočí , Kočí v lesní těžbě

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

101091

Datum zveřejnění

30. 9. 2008

Datum poslední aktualizace

27. 2. 2019

Charakteristika

Chovatel a jezdec koní chová a pracuje se všemi plemeny a kategoriemi koní a koňovitých, zajišťuje chov a výcvik koně pro jeho další užití (např. výcvik koní pod sedlem nebo k potažní práci).

Pracovní činnosti

 • Zajišťování chovu všech plemen a kategorií koní a koňovitých, ve shodě se souvisejícími platnými předpisy.
 • Výběr, příprava a dávkování krmiva, krmení, napájení.
 • Pastvy, ustájení, výcvik, odchov a další využití jednotlivých kategorií koní.
 • Úklid, dezinfekce, čištění a podestýlání stájových prostor, údržba výběhů a ohrad.
 • Péče o zdraví koně a jeho ochrana, welfare koní, základní nemoci a vady koní.
 • Péče o koně po práci.
 • Ošetřování koní, hygiena, péče o kopyta.
 • Plemenitba koní, ošetřování plemenných hřebců, zapouštění klisen.
 • Odchov hříbat, péče o správný růst a vývin hříbat.
 • Práce s koněm ze země.
 • Zabezpečování základního výcviku koní.
 • Údržba a základní opravy jezdecké výstroje, výstroje koně, postrojů, přibližovacích souprav, vozů a stání ve stájích.
 • Přeprava koní.
 • Zemědělské, lesní a ostatní potažní práce.
 • Vedení chovatelské evidence.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání (prostřednictvím KKOV a RVP), který je nejvhodnějším nebo vhodným vzdělanostním základem pro výkon příslušného povolání/specializace povolání.

Název oboru Typ číselníku KKOV/RVP Kód Vhodnost
Jezdec a chovatel koní RVP 41-53-H/02 nejvhodnější

Další vzdělání

Další vzdělávání zahrnuje např. profesní kvalifikace dle zákona č.179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, akreditované vzdělávací kurzy (např. rekvalifikace) a další obecně uznávané kvalifikace, které vedou k získání požadované kvalifikace k výkonu daného povolání či specializace.

Profesní kvalifikace

 • Chovatel/chovatelka koní ( 41-017-H )
 • Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka sportovních koní ( 41-016-H )
 • Jezdec a chovatel / jezdkyně a chovatelka dostihových koní ( 41-015-H )
 • Jezdec/jezdkyně pro přípravu a testaci mladých koní ( 41-021-H )
 • Kočí ( 41-019-H )
 • Kočí v lesní těžbě ( 41-020-H )
 • Ošetřovatel/ošetřovatelka koní ( 41-018-H )

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.