Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

dobývání ropy, zemního plynu

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Vedoucí střediska karotáže a perforace , Vedoucí podzemního zásobníku plynu , Vedoucí úseku karotáže a výzkumu sond , Těžební inženýr pro těžbu ropy a zemního plynu

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102448

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Báňský inženýr pro těžbu a skladování ropy a plynu vykonává odborné činnosti při řízení provozu podzemního zásobníku plynu, stanovuje technologické postupy, řídí karotážní a trhací práce a kontroluje dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů.

Pracovní činnosti

  • Řízení karotážních a trhacích prací ve vrtech a sondách.
  • Tvorba technologických a pracovních postupů v oblasti těžby a úpravy ropy a plynu.
  • Řízení prací podzemního zásobníku plynu.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Odpovědnost za dodržování báňské legislativy.
  • Vedení provozní a technické dokumentace.
  • Zajišťování podkladových materiálů pro mzdové náležitosti.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.