Otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná
Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR

Povolání

Báňský inženýr pro povrchovou těžbu

Odborný směr:

Těžba a úprava nerostných surovin

Odborný podsměr:

povrchové dobývání a úprava surovin

Kvalifikační úroveň:

Magisterský studijní program (NSP 7)

Detailní informace

Podřízené specializace

Závodní lomu 1 , Vedoucí těžebního a úpravárenského provozu , Technik přípravy výroby povrchové těžby nerostných surovin , Technik řízení jakosti v těžbě nerostných surovin

Regulované povolání

Ne

ID jednotky práce

102351

Datum zveřejnění

14. 9. 2012

Datum poslední aktualizace

22. 11. 2017

Charakteristika

Báňský inženýr pro povrchovou těžbu řídí a zajišťuje odborné hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchovém dolu nebo lomu.

Pracovní činnosti

  • Řízení odborných hornických činností a činností prováděných hornickým způsobem na lomu ve výstavbě, otvírce, přípravě, dobývání, zajištění a v likvidaci.
  • Vypracování a projednávání přípravných dokumentací a projektů včetně změn.
  • Tvorba provozní a základní dokumentace (technologických a pracovních postupů, pokynů pro obsluhu a údržbu strojů a zařízení).
  • Zpracování dílčích plánů dobývání a přípravy.
  • Řízení a organizace systému řízení jakosti v organizaci.
  • Schvalování příslušných provozních a technických dokumentací.
  • Kontrola dodržování pracovní a technologické kázně, bezpečnostních a hygienických předpisů.
  • Vedení příslušné provozní a technické dokumentace.

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

Seznam odborných znalostí a odborných dovedností klíčových pro výkon povolání.

Odborné dovednosti

Odborné dovednosti označují schopnost vykonávat určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností. Jedná se tedy o schopnost aplikovat teoretické vědomosti v praxi.

Odborné dovednosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK)

Pro toto povolání nejsou odborné dovednosti dosud zpracovány.


Odborné znalosti

Odborné znalosti označují teoretické vědomosti požadované pro výkon povolání. Odborné znalosti jsou vybrány z Centrální databáze kompetencí (CDK).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti zpracovány.


Obecné dovednosti

Odborné kompetence obecné (průřezové) jsou souborem odborných požadavků potřebných pro výkon práce, které zcela výhradně nesouvisí s určitou profesí. Mají průřezový charakter a jsou uplatnitelné napříč obory (např. práce na PC).

Pro toto povolání nejsou odborné znalosti dosud zpracovány.


Digitální kompetence

Digitální kompetence jsou souborem teoretických znalostí, praktických dovedností, schopností a postojů člověka nezbytných pro používání informačních a komunikačních technologií a digitálních médií k plnění pracovních úkolů.

Pro toto povolání nejsou digitální kompetence dosud zpracovány.


Měkké kompetence

Měkké kompetence (soft skills) jsou souborem požadavků potřebných pro kvalitní výkon práce nezávislých na konkrétní odbornosti, ale na komplexních schopnostech člověka. Jsou napříč obory přenositelné a uplatnitelné (např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí).

Pro toto povolání nejsou měkké kompetence dosud zpracovány.