Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 30149

Nutriční asistent

Nutriční asistent vykonává činnosti v rámci specifické ošetřovatelské péče pod odborným dohledem nutričního terapeuta a dále se ve spolupráci s lékařem podílí na preventivní, léčebné a diagnostické péči v oboru klinická výživa.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Nutritional assistant
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

  • 32592 - Nutriční asistenti
  • 3259 - Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3259 Odborní pracovníci v oblasti zdravotnictví jinde neuvedení http://data.europa.eu/esco/isco/C3259

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Nutriční asistent 53-41-M/02
KKOVTypeEnum.3 Nutriční asistent 5341M02
KKOVTypeEnum.3 Nutriční asistent 5341M008

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Legislativní požadavky

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

  • QualificationRequirementGravityEnum.1 - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
  • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0055 Zpracovávání dokumentace o nutričním příjmu pacientů a nutriční propočty 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0056 Posuzování stavu výživy u pacientů s nekomplikovaným onemocněním 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0057 Sestavování předpisů stravy pro jednotlivé diety a celé zdravotnické zařízení nebo zařízení sociální péče 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
h32.A.1006 Příprava stravy v souladu s poznatky zdravé a léčebné výživy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.C.0022 Edukace v rozsahu své odborné způsobilosti v oblasti zdravé a léčebné výživy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0058 Sestavování individuálních jídelních plánů pod odborným dohledem nutričního terapeuta na základě indikace lékaře včetně propočtů biologické a energetické hodnoty diet u pacientů s nekomplikovaným onemocněním 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.A.0002 Manipulace se zdravotnickými prostředky podle doporučení výrobců, jejich kontrola a správné ukládání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13.D.0012 Práce se zdravotnickou dokumentací a s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0078 obory tvořící základ potřebný pro poskytování nutriční péče 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0079 nutriční a související klinické obory 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0080 další obory související s poskytováním nutriční péče 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 2
4.6 Kompetence k výkonnosti 2
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.