Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 8518

Pracovník vztahů k veřejnosti

Pracovník vztahů k veřejnosti podává informace a vysvětlení pro veřejnost, tisk apod. ve všech věcech organizace.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Public relations officer, PR officer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Podávání informací občanům o náležitostech podání a o postupu při jejich vyřizování.
 • Zpracování návodů a obdobných materiálů pro veřejnost k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí ve věcech příslušejících úřadu.
 • Monitorování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Příprava a organizace informačních a popularizačních akcí pro veřejnost.
 • Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace, správního úřadu nebo orgánů územního samosprávného celku.
 • Poskytování informačních materiálů, brožur a jiných materiálů.
 • Získávání různorodých informací, jejich třídění a poskytování k dalšímu využívání.
 • Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech a procesech.

CZ-ISCO

 • 42250 - Pracovníci v informačních kancelářích
 • 4225 - Pracovníci v informačních kancelářích

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Pracovníci v informačních kancelářích (CZ-ISCO 4225)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 28 030 Kč 34 508 Kč 43 989 Kč 26 104 Kč 34 088 Kč 41 568 Kč
Středočeský kraj 18 726 Kč 27 088 Kč 29 531 Kč - - -
Plzeňský kraj 25 276 Kč 27 722 Kč 30 720 Kč - - -
Ústecký kraj 20 319 Kč 25 855 Kč 27 694 Kč 24 396 Kč 31 708 Kč 38 953 Kč
Královéhradecký kraj 24 601 Kč 27 178 Kč 32 224 Kč - - -
Pardubický kraj 20 956 Kč 27 049 Kč 29 399 Kč - - -
Kraj Vysočina - - - 23 006 Kč 28 991 Kč 40 190 Kč
Jihomoravský kraj 21 638 Kč 27 257 Kč 28 634 Kč 28 305 Kč 33 050 Kč 36 286 Kč
Zlínský kraj 23 834 Kč 26 088 Kč 30 471 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 22 790 Kč 26 189 Kč 28 997 Kč 23 841 Kč 29 742 Kč 34 297 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
4225 Pracovníci v informačních kancelářích 26 822 Kč 31 632 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4225 Pracovníci v informačních kancelářích http://data.europa.eu/esco/isco/C4225

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h11.Z.4151 Organizování informačních a popularizačních akcí pro veřejnost 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.5151 Vyhodnocování názorů veřejnosti na činnost organizace nebo úřadu (vedení statistik, přehledů apod.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8151 Evidování názorů, stížností a připomínek veřejnosti k činnosti organizace nebo daného úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.8153 Získávání a třídění různorodých informací od veřejnosti a z médií, popř. informací o dané organizaci či úřadě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9152 Vypracovávání odborných informačních výstupů a zpracovávání pravidelných informací pro hromadné sdělovací prostředky 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.D.9153 Zpracovávání návodů a obdobných materiálů pro veřejnost (přehledy, adresáře, seznamy apod.) k vysvětlení postupu při vyřizování jejich záležitostí 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.1151 Podávání komplexních informací o různorodých skutečnostech, dějích, datech, procesech, o žádostech a jejich náležitostech, postupech při vyřizování žádostí či požadavků, a to dle druhu organizace nebo úřadu 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
h11.C.2152 Zajišťování zveřejňování aktuálních informací organizace nebo příslušného úřadu, a to i ve spolupráci se všemi druhy médií 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Závažná onemocnění páteře
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.