Typ JP ID
Povolání 6161

Rybářský specialista

Rybářský specialista koordinuje a řídí provoz rybničního hospodářství a zařízení pro chov ryb.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: živočišná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Porybný, Inženýr rybníkář, Pond Manager
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Zpracovávání plánů a programů rybničního hospodářství.
 • Řízení chovu ryb v rybnících a chovu vodní drůbeže.
 • Řízení intenzivních chovů ryb.
 • Řízení procesu zpracování ryb.
 • Organizace odbytu a prodeje tržních ryb a vodní drůbeže.
 • Vedení vodohospodářské a pozemkové agendy rybníků a ostatních ploch.
 • Vedení příslušné dokumentace, včetně elektronického zpracování dat.

CZ-ISCO

 • 21324 - Specialisté v oblasti rybářství
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 719 Kč 41 434 Kč 58 734 Kč
Středočeský kraj - - - 26 649 Kč 35 168 Kč 44 120 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 814 Kč 37 601 Kč 44 693 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 658 Kč 35 378 Kč 43 324 Kč
Ústecký kraj 30 634 Kč 46 388 Kč 60 776 Kč 27 271 Kč 35 741 Kč 42 474 Kč
Liberecký kraj - - - 24 782 Kč 31 933 Kč 42 222 Kč
Královéhradecký kraj 30 703 Kč 36 716 Kč 44 133 Kč 28 602 Kč 36 363 Kč 44 077 Kč
Pardubický kraj - - - 28 525 Kč 35 467 Kč 44 160 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 179 Kč 38 005 Kč 43 656 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 047 Kč 35 269 Kč 43 022 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 203 Kč 37 272 Kč 44 692 Kč
Zlínský kraj - - - 28 696 Kč 32 910 Kč 41 366 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 221 Kč 36 107 Kč 44 811 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 36 834 Kč 36 911 Kč
21324 Specialisté v oblasti rybářství - 43 262 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Uplatňování metod plemenářské práce v chovech ryb a vodní drůbeže včetně vedení evidence v plemenářské práci. 12
Řízení činností v intenzivních chovech ryb. 11
Řízení činností v rybí líhni, řízení reprodukce ryb a vodní drůbeže. 11
Řízení procesu zpracování ryb. 11
Zpracovávání plánů a programů rybničního hospodářství. 11
Sestavování a zajišťování provádění obsádkových plánů, plánů nasazování komor a výlovů. 11
Řízení a organizace chovu ryb a vodní drůbeže. 11
Zajišťování požadované jakosti vod, zdravotního stavu obsádek a drůbeže, preventivních a léčebných opatření a veterinární péče. 11
Analýza a řešení škod způsobených predátory, zajištění souladu chovu ryb a požadavků na jakost povrchových vod. 10
Organizace odbytu a prodeje tržních ryb, násad, plůdků a jateční drůbeže. 10
Vedení vodohospodářské a pozemkové agendy rybníků a ostatních ploch. 10
Zajišťování materiálně-technického zázemí rybniční výroby. 10

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zootechnika 4103T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů ekologie a ochrana životního prostředí 16xxT
KKOV Magisterský studijní program v oboru zemědělské inženýrství 4101T

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 5
a08 Řešení problémů 5
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 4
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 3
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c15._.0008 rybářská legislativa 7 Nutné
c15._.0001 chov ryb a vodní drůbeže 7 Nutné
c15._.0002 výlov rybníků 7 Nutné
c15._.0011 ekonomika, plánování, řízení a obchodní činnost v rybničním hospodářství a ve zpracování ryb 7 Nutné
c15._.0003 ichtyologie 7 Nutné
j16._.0005 hydrobiologie 7 Nutné
j14._.0014 hydrochemie 7 Nutné
f21._.0003 ekologie vodního prostředí 7 Nutné
c15._.0004 výživa a krmení ryb a vodní drůbeže 7 Nutné
c15._.0005 organizace rybářské produkce 7 Nutné
c15._.0006 šlechtění ryb a vodní drůbeže a základy genetiky 7 Nutné
c15._.0007 choroby ryb a vodní drůbeže 7 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c11.C.2095 Uzavírání obchodních smluv živočišné výrobě 7 Nutné
c15.Z.1350 Komplexní řízení rybničního hospodářství 7 Nutné
c15.C.3011 Dojednávání odbytu ryb a vodní drůbeže a další aktivity s cílem uplatnit se na trhu 7 Nutné
c15.D.2850 Zpracovávání komplexních plánů rybničního hospodářství 7 Nutné
c15.D.2011 Provádění melioračních opatření (stanovení dávek vápnění a hnojení) a vyhodnocení jejich dopadu na stav životního prostředí 7 Nutné
c15.D.3933 Provádění technickobezpečnostního dohledu jako prevence škod 7 Nutné
c15.Z.2011 Řízení činností v rybí líhni a při odchovu raných stádií plůdku 7 Nutné
c15.C.2092 Vyřizování nákupu krmiv, hnojiv a techniky pro rybniční hospodářství 7 Nutné
c15.D.4011 Provádění odběrů vzorků ryb a vody, terénní a laboratorní analýza vlastností vody 7 Nutné
c15.D.8095 Vedení evidence o chovu ryb a jednotlivých věkových kategorií 7 Nutné
c15.D.3931 Posuzování stavu rybničního hospodářství a jeho vývoje 7 Nutné
c16.D.2013 Rozhodování o zoohygienických opatřeních v chovu ryb a vodní drůbeže 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Drogová závislost v anamnéze.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.