Typ JP ID
Specializace 8652

Specialista realizace a údržby zeleně

Specialista realizace a údržby zeleně koordinuje a řídí činnosti na úseku realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav, vykonává specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti.

Odborný směr: Zemědělství a veterinární péče
Odborný podsměr: rostlinná výroba
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Agricultural graduate, Plant breeder, Inženýr školkař, Inženýr sadových úprav, Sadovník projektant, Odborný šlechtitel
Nadřízené povolání: Zahradnický specialista
Příbuzné specializace: Specialista zahradnické výroby
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení procesu produkce okrasných dřevin.
 • Organizace a řízení realizace sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování metodických postupů a koncepcí v oblasti sadovnických a krajinářských úprav.
 • Zpracování plánů údržby zeleně.
 • Zpracování odborných posudků a oceňování dřevin.
 • Poradenství v oboru arboristiky.
 • Zavádění a využívání moderních postupů a nových technologií v sadovnictví.
 • Prezentace firmy při výběrových řízeních.
 • Organizace a řízení údržby sadovnických a krajinářských úprav.

CZ-ISCO

 • 21323 - Specialisté v oblasti zahradnictví
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 719 Kč 41 434 Kč 58 734 Kč
Středočeský kraj - - - 26 649 Kč 35 168 Kč 44 120 Kč
Jihočeský kraj - - - 28 814 Kč 37 601 Kč 44 693 Kč
Plzeňský kraj - - - 28 658 Kč 35 378 Kč 43 324 Kč
Ústecký kraj 30 634 Kč 46 388 Kč 60 776 Kč 27 271 Kč 35 741 Kč 42 474 Kč
Liberecký kraj - - - 24 782 Kč 31 933 Kč 42 222 Kč
Královéhradecký kraj 30 703 Kč 36 716 Kč 44 133 Kč 28 602 Kč 36 363 Kč 44 077 Kč
Pardubický kraj - - - 28 525 Kč 35 467 Kč 44 160 Kč
Kraj Vysočina - - - 28 179 Kč 38 005 Kč 43 656 Kč
Jihomoravský kraj - - - 28 047 Kč 35 269 Kč 43 022 Kč
Olomoucký kraj - - - 30 203 Kč 37 272 Kč 44 692 Kč
Zlínský kraj - - - 28 696 Kč 32 910 Kč 41 366 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 29 221 Kč 36 107 Kč 44 811 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 36 834 Kč 36 911 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Organizace a řízení prací při zakládání, údržbě a rekonstrukci zeleně v městském parku. 10
Řízení a koordinace činnosti na úseku realizace a údržby rozsáhlých sadovnických a krajinářských úprav, vykonávání specializované poradenské a metodické činnosti v této oblasti. 10
Tvorba a realizace projektů sadovnických úprav, např. rekultivace skládky TDO, ozelenění dálnice, zahrad rodinného domu atd. 10
Realizace sadovnických a krajinářských úprav. 9
Údržba sadovnických a krajinářských úprav - sekání trávníků, údržba květinových záhonů, řez stromů a keřů, vyhrabání a sběr listí. 9

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž hlukem x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru zahradnické inženýrství 4108T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Kompetenční požadavky

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 4
a02 Kooperace (spolupráce)  4
a03 Kreativita 4
a04 Flexibilita 4
a05 Uspokojování zákaznických potřeb  4
a06 Výkonnost 4
a07 Samostatnost 4
a08 Řešení problémů 4
a09 Plánování a organizování práce 4
a10 Celoživotní učení 4
a11 Aktivní přístup 4
a12 Zvládání zátěže 4
a13 Objevování a orientace v informacích 3
a14 Vedení lidí (leadership) 4
a15 Ovlivňování ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c10_manualu.pdf#page=2

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 3
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: http://katalog.nsp.cz/Napoveda/Prilohy_Manualu_NSP/Priloha_c9_manualu.pdf#page=2

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c12._.0006 zelinářství 7 Výhodné
c13._.0001 ovocnictví 7 Výhodné
c13._.0002 květinářství 7 Nutné
c13._.0004 trávníkářství 7 Nutné
c13._.0021 aranžování květin, floristika 4 Výhodné
c14._.0001 semenářství a školkařství 4 Výhodné
c12._.0005 zásady pěstování zemědělských plodin, sklizeň, posklizňová úprava a skladování 4 Výhodné
c13._.0003 zásady pěstování okrasných rostlin 7 Nutné
c13._.0022 dendrologie 7 Nutné
c13._.0009 postupy a techniky údržby vegetačních prvků 7 Nutné
c12._.0007 pedologie 7 Nutné
j17._.0001 botanika 6 Nutné

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c13.D.8661 Sestavování podkladů pro účtování, kalkulace a tvorbu cen v sadovnictví 7 Nutné
c13.C.2091 Uzavírání obchodních smluv v zahradnické výrobě 7 Nutné
c13.Z.1711 Řízení realizace a údržby sadovnických a krajinářských úprav včetně práce s projektovou dokumentací 7 Nutné
c13.D.2124 Sestavování travních směsí pro specifické účely 7 Nutné
c13.D.2125 Výběr vhodných druhů dřevin pro daná stanoviště 7 Nutné
c13.D.2126 Posuzování půdy stanovištních podmínek pro možnosti pěstování okrasných dřevin, trávníku a květin 7 Nutné
c13.D.2122 Stanovování druhu, typů a množství sazenic, osiva, substrátů a techniky pro realizaci sadovnických úprav 7 Nutné
c13.D.3918 Kontrola výskytu škodlivých organizmů v sadovnických a krajinářských úpravách i ve školkách a posuzování vhodných ochranných opatření 7 Nutné
c13.D.5401 Oceňování okrasných dřevin a sadovnických úprav 7 Nutné
c13.C.2095 Vyřizování nákupu sazenic, semen, hnojiv a techniky pro sadovnickou realizaci a údržbu sadovnických úprav 7 Nutné
c13.Z.1356 Řízení prací při údržbě sadovnických a krajinářských úprav 7 Nutné

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon typové pozice

 • Onemocnění oběhové soustavy.
 • Poruchy termoregulace.
 • Onemocnění ledvin.
 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic.
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest.
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému.
 • Poruchy vidění.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Poruchy prokrvení končetin.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.