Typ JP ID
Povolání 30619

Revizní technik zdvihacích zařízení

Revizní technik zdvihacích zařízení zjišťuje zda technické zařízení odpovídá požadavkům bezpečnosti práce a provozu a má odbornou způsobilost k provádění revizí zdvihacích zařízení.

Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl
Odborný podsměr: obsluha, ošetřování, seřizování a údržba strojů a zařízení
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Posuzování technického zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace.
 • Vystavování protokolů a úředních osvědčení.
 • Kontrola vybavení technického zařízení výstražnými tabulkami a značkami.
 • Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na technickém zařízení.
 • Provádění statické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Provádění dynamické zkoušky se zkušebním břemenem.
 • Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy.
 • Zpracovávání zpráv o revizi technického zařízení.

CZ-ISCO

 • 31158 - Revizní technici ve strojírenství, technici STK
 • 3115 - Strojírenští technici

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2018

Strojírenští technici (CZ-ISCO 3115)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha 19 670 Kč 36 849 Kč 57 169 Kč - - -
Středočeský kraj 27 182 Kč 43 640 Kč 63 820 Kč - - -
Jihočeský kraj 23 545 Kč 36 085 Kč 56 247 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 788 Kč 38 830 Kč 57 777 Kč - - -
Karlovarský kraj 29 649 Kč 38 691 Kč 52 904 Kč - - -
Ústecký kraj 23 362 Kč 36 657 Kč 56 448 Kč - - -
Liberecký kraj 16 995 Kč 37 661 Kč 61 055 Kč - - -
Královéhradecký kraj 22 409 Kč 37 425 Kč 60 592 Kč - - -
Pardubický kraj 22 622 Kč 33 305 Kč 52 265 Kč - - -
Kraj Vysočina 21 347 Kč 34 379 Kč 54 322 Kč - - -
Jihomoravský kraj 21 484 Kč 33 419 Kč 54 247 Kč - - -
Olomoucký kraj 19 325 Kč 31 497 Kč 50 121 Kč - - -
Zlínský kraj 24 064 Kč 34 834 Kč 52 741 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 20 222 Kč 32 516 Kč 50 123 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2019 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3115 Strojírenští technici 37 711 Kč 33 424 Kč

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Koordinace a usměrňování revizních činností na zdvihacích zařízeních. 8
Zajišťování činností k ověření stavu revidovaného vyhrazeného zdvihacího zařízení, zahrnující prohlídku a zkoušky včetně funkčních zkoušek ovládání a prvků určených k zajištění bezpečnosti práce a provozu. 7
Příklady činností ze veřejného sektoru Platová třída
Provádění revizních činností na vybraných technických zařízeních zdvihacích. 9
Provádění revizních činností na technických zařízeních. 8

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x x
Zraková zátěž x x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x x
Zátěž teplem x x
Zátěž chladem x x
Zátěž hlukem x x
Zátěž vibracemi x x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345L

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Autotronik 39-41-L/01
RVP Strojírenství 23-41-M/01
RVP Elektrotechnika 26-41-M/01
RVP Strojírenství a strojírenská výroba 23-xx-M/xx
RVP Dopravní prostředky 23-45-M/01
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru technický interdisciplinární 3941L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru technický interdisciplinární 3941M
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxL
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů strojírenství a strojírenská výroba 23xxM
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru montáž strojů a zařízení 2344L
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru servis a opravy strojů a zařízení 2345M

Legislativní požadavky

 • povinné - Revize zdvihacích zařízení - odborná způsobilost podle vyhlášky č. 19/1979 Sb. (u hornických činností též podle vyhlášky č.392/2003 Sb.), kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.3031 Ověřování splnění požadavků na odbornou úroveň obsluhy 4 Nutné
e74.D.3047 Posuzování souladu parametrů a stavu zdvihacího zařízení s průvodní dokumentací a kontrola úplnosti průvodní dokumentace 4 Nutné
e74.D.3045 Kontrola vybavení zdvihacích zařízení výstražnými tabulkami a značkami 4 Nutné
e74.D.3046 Prohlídka záznamů o prohlídkách, zkouškách a měřeních provedených na zdvihacím zařízení 4 Nutné
e74.D.8015 Zpracovávání zpráv o revizi zdvihacích zařízení 4 Nutné
e74.D.8016 Vystavování protokolů a úředních osvědčení zdvihacích zařízení 4 Nutné
e74.D.3157 Prohlídka záznamů o prohlídkách ,zkouškách a měřeních provedených na zdvihacím zařízení 4 Nutné
e74.D.4151 Provádění statických zkoušek zdvihacích zařízení se zkušebním břemenem 4 Nutné
e74.D.4152 Provádění dynamických zkoušek zdvihacích zařízení se zkušebním břemenem 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e74._.0097 revize a údržba plynových a tlakových zařízení 4 Nutné
g11._.0019 ocelové konstrukce pro různé druhy objektů a zařízení 4 Nutné
e75._.0011 strojní mechanismy 4 Nutné
e74._.0015 části výtahů a zdvihacích zařízení 4 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 0
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a14 Vedení lidí (leadership) 0
a13 Objevování a orientace v informacích 2
a12 Zvládání zátěže 3
a11 Aktivní přístup 3
a10 Celoživotní učení 3
a09 Plánování a organizování práce 3
a08 Řešení problémů 3
a07 Samostatnost 3
a06 Výkonnost 3
a05 Uspokojování zákaznických potřeb 0
a04 Flexibilita 4
a03 Kreativita 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a15 Ovlivňování ostatních 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Záchvatovité a kolapsové stavy.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.