Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.2 102680

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství

Lesní inženýr pro pěstební činnost a školkařství koordinuje lesnické práce v pěstební činnosti a lesním školkařství v rámci dané výrobní jednotky.

Odborný směr: Lesní hospodářství
Odborný podsměr: nezařazeno do odborného podsměru
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Inspektor pěstování lesa, Zástupce lesního správce pro pěstební činnost, Vedoucí školkařského střediska
Nadřízené povolání: Lesní inženýr
Příbuzné specializace: Lesní inženýr zařizovatel, Lesní inženýr správce, Lesní inženýr pro těžební činnost, Lesní inženýr pro obchod, expedici a dopravu dříví
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Řízení prací v pěstební činnosti v rámci výrobní jednotky (lesní závod, lesní správa aj.).
 • Vedení sumárních evidencí v pěstební činnosti (např. bilance holin a sadebního materiálu).
 • Řízení procesů ochrany lesa v rámci výrobní jednotky.
 • Zpracování příslušných statistických výkazů.
 • Zpracování pravidel pro tvorbu projektů pěstební činnosti, koordinace jejich zpracování, jejich sumarizace, kontrola a odsouhlasení.
 • Zpracování podkladů z oblasti pěstební činnosti pro zadávání veřejných zakázek.
 • Zpracování a aktualizace technologických a pracovních postupů pro danou výrobní jednotku.
 • Zpracování, kontrola a vyhodnocování časových prováděcích plánů realizace pěstebních činností.
 • Kontrola realizovaných činností v pěstební činnosti a školkařství, včetně kontrolních přejímek jednotlivých pracovišť.
 • Spolupráce při obnově lesního hospodářského plánu.
 • Účast a podávání vysvětlení při externích kontrolách a auditech, spolupráce s orgány státní správy lesa.
 • Koordinace lesnických činností se zájmy ochrany přírody, odsouhlasení lesnických prací ve zvlášť chráněných územích.
 • Komplexní řízení provozu lesních školek.
 • Řízení podřízených pracovníků na svěřeném úseku hospodaření.
 • Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit v pěstební činnosti a školkařství.
 • Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti a školkařství.

CZ-ISCO

 • 21325 - Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti
 • 2132 - Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství (CZ-ISCO 2132)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 35 306 Kč 44 523 Kč 59 888 Kč
Středočeský kraj 20 036 Kč 43 053 Kč 54 770 Kč 31 110 Kč 38 769 Kč 47 061 Kč
Jihočeský kraj - - - 33 619 Kč 40 929 Kč 48 649 Kč
Plzeňský kraj - - - 33 798 Kč 38 871 Kč 47 437 Kč
Karlovarský kraj 34 326 Kč 44 899 Kč 52 913 Kč - - -
Ústecký kraj 37 533 Kč 44 845 Kč 55 455 Kč 29 943 Kč 40 437 Kč 48 092 Kč
Liberecký kraj 39 326 Kč 44 797 Kč 53 163 Kč 30 980 Kč 36 370 Kč 46 563 Kč
Královéhradecký kraj - - - 32 731 Kč 39 658 Kč 48 162 Kč
Pardubický kraj - - - 31 250 Kč 40 614 Kč 47 502 Kč
Kraj Vysočina 32 322 Kč 44 975 Kč 51 635 Kč 32 796 Kč 40 636 Kč 47 656 Kč
Jihomoravský kraj 36 378 Kč 45 938 Kč 60 378 Kč 32 723 Kč 39 189 Kč 47 261 Kč
Olomoucký kraj 33 464 Kč 46 510 Kč 56 547 Kč 33 727 Kč 41 248 Kč 47 305 Kč
Zlínský kraj 34 259 Kč 44 443 Kč 52 249 Kč 30 829 Kč 36 951 Kč 45 462 Kč
Moravskoslezský kraj - - - 32 939 Kč 39 490 Kč 47 577 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a vodního hospodářství 42 796 Kč 40 426 Kč
21325 Specialisté v oblasti lesnictví a myslivosti 43 978 Kč 36 677 Kč

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
2132 Specialisté v oblasti zemědělství, lesnictví a rybářství http://data.europa.eu/esco/isco/C2132

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program v oboru lesní inženýrství 4107T

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Magisterský studijní program ve skupině oborů zemědělství a lesnictví 41xxT

Legislativní požadavky

 • QualificationRequirementGravityEnum.2 - Osvědčení o odborné způsobilosti k zacházení s přípravky na ochranu rostlin podle zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14.Z.1321 Řízení sběru semen lesních dřevin 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.1092 Orientace v předpisech a pokynech týkajících se poskytování lesnických dotací 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.2031 Volba metod a opatření proti lesním škůdcům a vzniku jiných škod 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.D.3031 Zjišťování výskytu škůdců a škod v lesích včetně škod způsobených zvěří 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.2321 Řízení činností lesní výroby 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14.Z.1511 Řízení podřízených pracovníků na svěřeném úseku hospodaření 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1401 Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.Z.1350 Řízení komplexní pěstební činnosti v lese a v lesních školkách 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2095 Uzavírání obchodních smluv v lesním hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.C.2781 Zajišťování spolupráce s orgány státní správy 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.3321 Kontrola plnění lesních hospodářských plánů a předaných projektů v rámci obhospodařovaného území 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.8121 Vedení evidence lesního hospodářství v rámci lesního revíru/lesního úseku v oblasti pěstební činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14.D.3112 Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
c14._.0005 pěstování lesa 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0054 legislativa mysliveckého a lesního hospodářství a předpisů souvisejících 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0060 pěstování a obnova lesních porostů, technologie těžby a dopravy dřevní hmoty 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0062 ochrana lesa a prostředí 6 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0074 dendrometrie, ochrana, těžba, výchova, další lesnické odbornosti 7 CompetenceSuitabilityEnum.2
c14._.0001 semenářství a školkařství 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0003 ochrana mladých porostů a lesa proti zvěři, buření a lesním škůdcům 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0006 lesnictví 7 CompetenceSuitabilityEnum.1
c14._.0080 ekonomika lesního hospodářství 7 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 2
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 3
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 4
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 4
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 4
4.4 Kompetence k řešení problémů 5
4.5 Kompetence k samostatnosti 5
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 0
1.2 Kompetence k flexibilitě 4
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 4
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.