Typ JP ID
Povolání 15070

Fyzioterapeut

Fyzioterapeut poskytuje preventivní, diagnostickou, léčebnou, rehabilitační a paliativní péči v oboru fyzioterapie vedoucí k rozvoji, obnovení a udržení optimálního zdraví klienta. Prostřednictvím pohybu a dalších fyzioterapeutických postupů cíleně ovlivňuje funkce ostatních systémů včetně funkcí psychických, pokud jsou ohroženy nemocí, stárnutím, úrazem, bolestí, postižením, onemocněním, chorobou či faktory danými životním prostředím.

Odborný směr: Zdravotnictví a farmacie
Odborný podsměr: nelékařská povolání
Kvalifikační úroveň: Bakalářský studijní program; Vyšší odborné vzdělání
Alternativní názvy: Odborný fyzioterapeut, Odborný fyzioterapeut pro neurologii, Odborný fyzioterapeut pro vnitřní lékařství, Odborný fyzioterapeut pro chirurgické obory a traumatologii, Odborný fyzioterapeut pro neonatologii a pediatrii, Physiotherapist, Physiotherapeut
Regulovaná jednotka práce: Ano
Předpis regulující výkon povolání: Povolání je vykonáváno v rámci zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v souladu s vyhláškou č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.

CZ-ISCO

 • 22641 - Odborní fyzioterapeuti pro neurologii
 • 22642 - Odborní fyzioterapeuti pro vnitřní lékařství
 • 22643 - Odborní fyzioterapeuti pro chirurgické obory a traumatologii
 • 22644 - Odborní fyzioterapeuti pro neonatologii a pediatrii
 • 22649 - Ostatní fyzioterapeuti specialisté
 • 32551 - Fyzioterapeuti bez specializace
 • 2264 - Fyzioterapeuti specialisté
 • 3255 - Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Fyzioterapeuti specialisté (CZ-ISCO 2264)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 31 044 Kč 37 555 Kč 48 271 Kč - - -
Jihočeský kraj 30 799 Kč 35 521 Kč 42 806 Kč - - -
Ústecký kraj 34 250 Kč 41 790 Kč 47 364 Kč - - -
Olomoucký kraj 35 429 Kč 41 826 Kč 49 241 Kč - - -

Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace (CZ-ISCO 3255)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Hlavní město Praha - - - 31 975 Kč 41 923 Kč 50 712 Kč
Středočeský kraj - - - 34 822 Kč 42 339 Kč 51 885 Kč
Jihočeský kraj 26 984 Kč 38 107 Kč 45 544 Kč - - -
Plzeňský kraj 27 278 Kč 34 330 Kč 40 185 Kč 35 150 Kč 41 876 Kč 50 977 Kč
Ústecký kraj 27 658 Kč 29 051 Kč 35 381 Kč - - -
Královéhradecký kraj 25 269 Kč 36 940 Kč 43 016 Kč 34 628 Kč 40 477 Kč 46 635 Kč
Pardubický kraj 31 011 Kč 35 999 Kč 41 381 Kč 30 265 Kč 44 594 Kč 59 449 Kč
Jihomoravský kraj - - - 35 623 Kč 42 581 Kč 54 515 Kč
Olomoucký kraj - - - 32 268 Kč 40 450 Kč 50 070 Kč
Zlínský kraj 19 840 Kč 33 569 Kč 42 467 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 21 755 Kč 30 155 Kč 38 353 Kč 32 527 Kč 41 792 Kč 49 407 Kč

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
2264 Fyzioterapeuti specialisté 32 578 Kč 44 545 Kč
3255 Odborní pracovníci v oblasti rehabilitace 31 443 Kč 41 418 Kč
22641 Odborní fyzioterapeuti pro neurologii - 42 771 Kč
22649 Ostatní fyzioterapeuti specialisté 33 724 Kč -
32551 Fyzioterapeuti bez specializace 31 706 Kč 41 452 Kč

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
AKVO Fyzioterapie 5342R004
AKVO Fyzioterapie 5342T004

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód

Poznámka ke vzdělání:

Další možnou školní přípravu definuje příslušná legislativa.

Legislativní požadavky

 • povinné - Odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.

Další vhodné kvalifikace

 • povinné - Povinnost celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků je upravena zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních.
 • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané v jiném členském státě EU než v České republice nebo jiném smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederaci se řídí především hlavou VII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, zákonem č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace, a dalšími souvisejícími předpisy.
 • doporučené - Uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče získané mimo členském státy EU se řídí především hlavou VIII zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, a dalšími souvisejícími předpisy.

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13.D.0098 Stanovení individuálního fyzioterapeutického plánu založeného na fyzioterapeutické diagnóze 6 Nutné
k13.A.0099 Aplikování vhodných fyzioterapeutických, kinezioterapeutických a dalších metod a procedur fyzikální terapie dle stavu pacienta 6 Nutné
k13.D.0100 Hodnocení efektu fyzioterapeutické péče 6 Nutné
k13.A.0001 Manipulace s léčivými prostředky a jejich podávání pacientům 6 Nutné
k13.C.0034 Školení zdravotnických pracovníků v oblasti rehabilitačního ošetřovatelství pro prevenci imobilizačního syndromu 6 Nutné
k13.C.0035 Poradenství, edukace a prevence za účelem udržení nebo obnovení pohybových funkcí 6 Nutné
k13.D.0008 Poskytování zdravotní péče v souladu s právními předpisy a standardy 6 Nutné
k13.D.0007 Dodržování hygienicko-epidemiologického režimu v souladu s předpisy upravujícími ochranu veřejného zdraví 6 Nutné
k13.D.0006 Vedení zdravotnické dokumentace a další dokumentace vyplývající z jiných právních přepisů, včetně práce s informačním systémem poskytovatele zdravotnických služeb 6 Nutné
k13.D.0009 Poskytování informací v souladu s odbornou způsobilostí nelékařského zdravotnického pracovníka 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
k13._.0127 biologie, anatomie, fyziologie a patologie a patofyziologie pro zdravotnická nelékařská povolání 6 Nutné
k13._.0128 fyzioterapie a léčebná rehabilitace 6 Nutné
k13._.0129 biofyzika, biomechanika a kineziologie 6 Nutné
k13._.0130 sociální a pracovní rehabilitace, komunitní péče 6 Nutné
k16._.0023 ergoterapie 6 Nutné
k13._.0131 fyzikální terapie, balneologie 6 Nutné
k13._.0132 základy pedagogiky a psychologie 6 Nutné
k13._.0133 specializovaná fyzioterapeutická péče prostřednictvím nejméně jedné specializované metodiky nebo konceptu 6 Nutné
k13._.0002 etika zdravotnického povolání 6 Nutné
k13._.0003 organizace a řízení zdravotní péče, včetně vedení dokumentace 6 Nutné
k13._.0004 právní předpisy související s poskytováním zdravotní péče, podpora a ochrana veřejného zdraví 6 Nutné
k13._.0005 první pomoc a zajišťování zdravotní péče v mimořádných a krizových situacích 6 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 2
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 1
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 2
3.1 Tvorba digitálního obsahu 2
2.4 Netiketa 2
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 3
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 3
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 3
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 2
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
a01 Efektivní komunikace 3
a02 Kooperace (spolupráce) 3
a06 Výkonnost 3
a07 Samostatnost 4
a10 Celoživotní učení 4
a12 Zvládání zátěže 4

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Poznámka ke zdravotním podmínkám:

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání je upravena vyhláškou č. 271/2012 Sb., o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.