Typ JP ID
Povolání 102012

Referent internetového obchodu

Referent internetového obchodu zajišťuje běžný provoz internetového obchodu, tedy nákup, prodej včetně základní obsluhy internetového prodejního systému.

Odborný směr: Obchod a marketing
Odborný podsměr: nákup a prodej zboží, služeb a nemovitostí
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s výučním listem tříleté
Alternativní názvy: Internetový prodejce, prodejce e-shopu
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Nákup a prodej zboží a služeb přes internet.
 • Přejímka, kontrola, skladování, ošetřování a dohlížení na zboží.
 • Příprava a úprava zboží k prodeji.
 • Přijímání objednávek zákazníků a jejich vyřizování.
 • Poskytování poradenské činnosti a nezbytných informací zákazníkovi.
 • Kontrola plateb za zboží.
 • Elektronická komunikace se zákazníkem.
 • Vyřizování dotazů, stížností a reklamací.
 • Vedení elektronických evidencí.
 • Inventarizace zboží a pomoc při slaďování toku zboží s poptávkou zákazníků.

CZ-ISCO

 • 52499 - Pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení
 • 5249 - Pracovníci v půjčovnách a ostatní pracovníci v oblasti prodeje jinde neuvedení

Příklady činností

Příklady činností ze soukromého sektoru Tarifní stupeň
Nákup, přejímka, skladování a expedice zboží zákazníkovi 7
Každodenní komunikace se zákazníky a obchodními partnery 7
Příprava zboží a jeho umístění na stránky internetového obchodu 6
Spolupráce při výběru zboží s ohledem na obchodní sezónu a aktuální poptávku 6
Sběr obchodních údajů a jejich příprava pro vyhodnocení 6

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Celková fyzická zátěž x x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Duševní zátěž x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Prodavač 66-51-H/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem v oboru prodavač, obchodník, obchodní provoz 6651H

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Obchodník 66-41-L/01
KKOV Střední vzdělání s výučním listem ve skupině oborů obchod 66xxH

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13.D.3012 Posuzování kvality zboží (při přejímce, při reklamacích zákazníků) 3 Nutné
h13.C.2013 Vyřizování stížností a reklamací na prodávané zboží v souladu s platnou legislativou 3 Nutné
h13.D.5021 Plánování druhu a množství zboží, které je třeba objednat do prodejny dle předpokládaného odbytu 3 Výhodné
h13.D.8011 Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce 3 Nutné
h13.D.3311 Kontrola věcné správnosti průvodních dokladů (dodací listy, faktury ) k expedovaným zásilkám 3 Výhodné
h13.D.8311 Vedení požadovaných evidencí (dokumentace a podklady pro účetnictví, pro přepravce apod.) 3 Výhodné
h13.A.6311 Sestavování, kompletace a balení zásilek pro odběratele tuzemské i zahraniční dle expedičních dokladů s přihlédnutím k charakteru expedovaných výrobků či zboží a ke způsobu dopravy těchto zásilek 3 Nutné
h14.C.3001 Nákup vymezeného sortimentu zboží a materiálů 3 Nutné
h13.D.1311 Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány 3 Nutné
h13.B.4013 Práce s informačními a komunikačními technologiemi 3 Nutné
h11.C.2231 Komunikace se zákazníkem a péče o zákazníka 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
h13._.0013 inventarizace 3 Výhodné
h13._.0031 skladování a ochrana zboží 3 Nutné
h13._.0032 balení zboží 3 Nutné
j22._.0042 práce s internetem 3 Nutné
h14._.0001 zbožíznalství obecně 3 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 2
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 3
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 4
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 3

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Poruchy vidění.
 • Závažná onemocnění páteře.
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění.
 • Závažná nervová onemocnění.
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.