Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 5312

Vodohospodářský technik

Vodohospodářský technik provádí odborné a řídicí práce při správě, provozu a údržbě vodních toků, zajišťuje péči o kvalitu vod, dispečerskou činnost, plní úkoly v oblasti vodohospodářské evidence a hospodaření s vodou, zpracovává jednoduché projekty staveb.

Odborný směr: Vodní hospodářství
Odborný podsměr: hospodáření na vodních tocích
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Podřízené specializace: Vodohospodářský technik říčního dozoru, Vodohospodářský technik hrázný jezný, Vodohospodářský technik dispečer, Vodohospodářský technik správy povodí
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Kontrola a sledování stavu na tocích a v povodí z hlediska ochrany vod a životního prostředí.
 • Řízení prací při opravách a haváriích.
 • Řízení obsluhy přehradních, plavebních a jezových zařízení dle manipulačních řádů.
 • Plnění úkolů technicko-bezpečnostního dohledu.
 • Sledování, zaznamenávání a vyhodnocování hydrologických, meteorologických a provozních údajů v povodí.
 • Operativní řízení hospodaření s vodou v nádržích a vodohospodářských soustavách při běžných i mimořádných situacích.
 • Zpracování podkladů pro hospodaření s vodou, sběr a zpracování podkladů o odběrech a vypouštění vod.
 • Kontrola hospodaření v pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
 • Zpracování jednoduchých projektových podkladů pro vodohospodářské stavby, objekty a zařízení.

CZ-ISCO

 • 31322 - Operátoři velínů vodárenských a vodohospodářských zařízení
 • 3132 - Operátoři velínů spaloven, vodárenských a vodohospodářských zařízení

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3132 Operátoři velínů a zařízení spaloven a vodáren a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3132

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Ekologie a životní prostředí 16-01-M/01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód