Typ JP ID
Specializace 25508

Tlumočník

Tlumočník tlumočí z jednoho jazyka do druhého.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: tlumočení, překladatelství
Kvalifikační úroveň: Magisterský studijní program
Alternativní názvy: Interpreter
Nadřízené povolání: Tlumočník, překladatel
Příbuzné specializace: Tlumočník znakové řeči, Překladatel uměleckých textů, Soudní tlumočník a překladatel, Překladatel, Konsekutivní tlumočník, Simultánní tlumočník, Překladatel odborných textů
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Konzultace s klientem na vyjasnění problematických míst při tlumočení.
 • Příprava na tlumočení seznámením se s prostředím jednání, s odbornými materiály či dalšími podklady potřebnými pro kvalitní tlumočnický výkon.
 • Převod řečníkova mluveného projevu do cílového jazyka.
 • Volba vhodné tlumočnické metody (konsekutivní, simultánní).

CZ-ISCO

 • 26431 - Překladatelé a tlumočníci
 • 2643 - Překladatelé, tlumočníci a jazykovědci

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Duševní zátěž x x
Celková fyzická zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Zraková zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru filologie 7310T
KKOV Bakalářský studijní program v oboru filologie 7310R

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOV Magisterský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202T
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxK
KKOV Vyšší odborné vzdělání xxxxN
KKOV Bakalářský studijní program xxxxR
KKOV Magisterský studijní program xxxxT
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) xxxxM
KKOV Bakalářský studijní program v oboru mediální a komunikační studia 7202R
KKOV Střední vzdělání s maturitní zkouškou xxxxL

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36.D.8102 Sběr informací zásadních pro kvalitní tlumočení 7 Nutné
j36.D.8103 Vyhledávání a příprava odborné terminologie používané v dané oblasti 7 Nutné
j36.C.7111 Provádění simultánních tlumočení 7 Nutné
j36.C.7110 Provádění konsekutivních tlumočení 7 Nutné
j36.C.7109 Provádění soudních tlumočení 7 Nutné
j36.D.7108 Využívání tlumočnické techniky 7 Nutné
j36.C.7107 Provádění tlumočnického zápisu 7 Nutné
j36.D.7106 Používání široké slovní zásoby 7 Nutné
j36.C.7105 Tlumočení odpovídající gramatickým pravidlům a pravidlům výslovnosti daného jazyka 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
j36._.0051 jazyk vybrané země 7 Nutné
j36._.0061 kultura vybrané země 7 Nutné
j37._.0003 lingvistika 7 Nutné
j37._.0004 sémantika 7 Nutné

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Závažná endokrinní onemocnění.
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením.
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce.
 • Duševní poruchy.
 • Poruchy chování.
 • Závažná psychosomatická onemocnění.
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu.

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování.

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.