Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 102410

Korektor ve vydavatelství

Korektor ve vydavatelství upravuje texty z hlediska jejich soudobé jazykové správnosti, čistoty, terminologie a stylistiky a dodržuje pravidla typografické čistoty tištěných i elektronických textů.

Odborný směr: Média, publicistika a knihovnictví
Odborný podsměr: publicistika
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Corrector of the press
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Příjem textových a obrazových podkladů pro korektury za pomoci příslušných textových editorů a elektronických médií.
 • Vyhledávání a zpracování textových či obrazových souborů pro korektury na serveru a v elektronickém archivu.
 • Opravy a úpravy textu z hlediska jazykové správnosti.
 • Porovnání předložených textů s rukopisy a provádění jejich oprav.
 • Úpravy textů po věcné, stylistické a terminologické stránce.
 • Zápisy korektur do interních systémů vydavatelů.
 • Spolupráce a konzultace s autory při stylistických úpravách textu.
 • Spolupráce s technickými redaktory při návrhu technické úpravy textů.
 • Spolupráce při tvorbě nových termínů při překladech z cizího jazyka.
 • Zaznamenání technických údajů a výsledků práce.

CZ-ISCO

 • 44130 - Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci
 • 4413 - Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
4413 Korektoři, kódovači a příbuzní pracovníci http://data.europa.eu/esco/isco/C4413

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zraková zátěž x
Duševní zátěž x x
Pracovní doba, směnnost x x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Gymnázium 79-41-K/xx
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru publicistika 7242M
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxM

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů filozofie, teologie 61xxM
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru gymnázium 7941K
KKOVTypeEnum.1 Bakalářský studijní program ve skupině oborů publicistika, knihovnictví a informatika 72xxR

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m16.D.2932 Výměna obrazových a textových podkladů pro korektury ve spolupráci s autory, odbornými redaktory a editory 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.1012 Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m16.D.9031 Provádění úprav textů z hlediska základních typografických pravidel 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.3231 Provádění kontroly jazykové čistoty v používaných textových editorech a jejich údržba 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.9244 Porovnávání textů s rukopisem a provádění oprav a jazykových korektur, srovnávání jazykových úprav s autorským záměrem obsahu 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37.D.3001 Provádění úprav textů při internetovém publikování, provádění oprav a úprav textu z hlediska jazykové správnosti 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.9241 Prověřování textů z hlediska terminologické správnosti, zejména u cizích a přejatých slov, kontrola věcné a stylistické správnosti 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
m14.D.9243 Převádění archaických textů do moderního jazyka 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
m21._.0001 žurnalistická tvorba 4 CompetenceSuitabilityEnum.1
j37._.0003 lingvistika 5 CompetenceSuitabilityEnum.1
m21._.0013 jazyk a stylistika v médiích a publikacích 5 CompetenceSuitabilityEnum.2
j37._.0012 pravopis 4 CompetenceSuitabilityEnum.1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b02 Způsobilost k řízení osobního automobilu 0
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 1
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 3
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1
b08 Jazyková způsobilost v dalším cizím jazyce 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 4
2.6 Kompetence k vedení lidí 0
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 3
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 3
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.4 Kompetence k řešení problémů 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 4
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 3
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
1.3 Kompetence ke kreativitě 3
2.2 Kompetence ke kooperaci 3
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 0

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Poruchy vidění
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Prognosticky závažné poruchy vidění

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.