Typ JP ID
Povolání 101882

Dělník v železniční infrastruktuře

Dělník v železniční infrastruktuře provádí stavbu, údržbu, opravy, rekonstrukci a modernizaci železničního svršku i spodku ručně a drobnou mechanizací.

Odborný směr: Doprava a logistika
Odborný podsměr: železniční a kolejová doprava a přeprava
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání; Střední vzdělání s výučním listem
Podřízené specializace: Traťový dělník, Traťový dělník - obchůzkář
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Běžné odborné práce při údržbě, opravách a montáži kolejových tratí a jejich zařízení.
 • Oprava výšky a směru kolejí, kontrola stykových komor, oprava rozchodu koleje, průběžné podbíjení pražců ručně nebo elektrickou podbíječkou za provozu.
 • Úplná výměna kolejového lože, výměna kolejových polí, kolejí a výhybek včetně strojního čištění štěrkového lože, montáž kolejových polí a výhybek včetně jejich regenerace, směrová a výšková úprava koleje.
 • Obchůzky přiděleného úseku, tj. dohled nad správným stavem železničního svršku a spodku (s vedením záznamů), měření rozchodu koleje s odstraňováním drobných závad, ohlášení závad většího rozsahu, bezpečnostní dozor ve smyslu zákona o drahách (obchůzkář).
 • Samostatné odborné kontrolní práce (dohlédací činnost) na vícekolejných tratích. Obchůzky přiděleného úseku tratí vícekolejných, elektrifikovaných, s autoblokem nebo RZZ a ohlášení závad většího rozsahu.
 • Demontáž pražců, kolejí a výhybek.
 • Regenerace dřevěných pražců ručně a strojně.
 • Odstraňování porostů ručně a strojně včetně jejich likvidace.
 • Odstraňování sněhu a ledu z provozovaných kolejí a výhybek.
 • Střežení zaměstnanců při pracích na železničním svršku a spodku tratí regionálního významu pojížděných rychlostí do 100 km/h (bezpečnostní hlídka).
 • Základní odborné práce při opravách zařízení kolejových tratí, dohled nad správným stavem kolejového spodku a svršku.
 • Sanace železničního spodku nebo spodku, kolejí a výhybek, odstranění blátivých styků sanováním při rekonstrukci tratě.
 • Kontrola a údržba kolejnicových mazníků.
 • Obsluha pneumatických vyklápěcích zařízení a výsypného zařízení speciálních vozů pro přepravu a dávkování štěrku.
 • Demontáž kolejí a výhybek strojně.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Stavební práce 36-67-E/02

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód