Typ JP ID
WorkUnitTypeEnum.1 103048

Metalograf

Metalograf zkoumá a analyzuje chemické složení materiálů, vnitřní stavbu kovů a slitin, strukturální složky a vypracovává metalografické analýzy jednotlivých fází (velikost, tvar, uspořádání, množství, druh, defekty) vzorků a objasňuje příčiny materiálových defektů a technologických problémů při výrobě kovových materiálů.

Odborný směr: Hutnictví a slévárenství
Odborný podsměr: zpracování kovů a jejich slitin
Kvalifikační úroveň: Střední vzdělání s maturitní zkouškou; Střední vzdělání s výučním listem i maturitní zkouškou
Alternativní názvy: Metallograph, Metallographer
Regulovaná jednotka práce: Ne

Pracovní činnosti

 • Volba technických a technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení strojů, přístrojů a zařízení v laboratorním provozu.
 • Příprava a odebírání vzorků pro metalografické šetření.
 • Analýza a měření tvrdosti, mikrotvrdosti, tvaru a chemických veličin ve stavbě kovů a slitin.
 • Provádění kvalitativních zkoušek surovin, materiálu, polotovarů a výrobků v hutní, kovárenské a slévárenské výrobě.
 • Sledování a provádění průběžné a mezioperační kontroly vlastnosti materiálu při jeho výrobě.
 • Metalografické zkoumání mikrostruktury pomocí světelné mikroskopie.
 • Stanovování mechanických vlastností makrostruktury a mikrostruktury materiálů.
 • Analyzování a stanovování příčin vad materiálu nevyhovujících výrobků.
 • Vyhodnocování výsledků analýz a mechanických testů, na základě výsledků analýz a testů.
 • Evidence o průběhu a výsledků provedených analýz.
 • Spolupráce s odbornými útvary organizace.
 • Vypracovávání protokolů o metalografickém zkoumání a jejich archivace.
 • Dodržování kvality pro materiálové testování v laboratoři.
 • Zajišťování archivace vzorků.
 • Zhotovování fotografické dokumentace makrostruktury a mikrostruktury materiálů.

CZ-ISCO

 • 31179 - Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech
 • 3117 - Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech

Hrubé měsíční mzdy podle krajů v roce 2020

Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech (CZ-ISCO 3117)

Mzdová sféra Platová sféra
Kraj Od Medián Do Od Medián Do
Středočeský kraj 29 078 Kč 38 362 Kč 60 895 Kč - - -
Karlovarský kraj 34 153 Kč 45 172 Kč 55 563 Kč - - -
Ústecký kraj 33 512 Kč 46 131 Kč 54 823 Kč - - -
Královéhradecký kraj 31 181 Kč 38 084 Kč 84 565 Kč - - -
Jihomoravský kraj 28 781 Kč 40 279 Kč 63 382 Kč - - -
Moravskoslezský kraj 30 250 Kč 43 007 Kč 61 400 Kč - - -

Hrubé měsíční mzdy v roce 2020 celkem

Medián za ČR celkem
CZ-ISCO Mzdová sféra Platová sféra
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 43 314 Kč 46 924 Kč
31179 Ostatní důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech 50 213 Kč -

ESCO

Kód podskupiny Název podskupiny v ESCO URL - podskupiny v ESCO
3117 Důlní a hutní technici a pracovníci v příbuzných oborech http://data.europa.eu/esco/isco/C3117

Pracovní podmínky

Název 1 2 3 4
Zátěž prachem x
Zátěž chemickými látkami x
Zraková zátěž x
Lokální zátěž jemné motoriky x x
Zátěž teplem x
Zátěž chladem x
Zátěž hlukem x
Zátěž vibracemi x
Zátěž invazivními alergeny x
Zátěž biologickými činiteli způsobujícími onemocnění x
Zátěž ionizujícím zářením x
Zátěž neionizujícím zářením a elektromagnetickým polem včetně laserů x
Celková fyzická zátěž x
Zátěž trupu a páteře s převahou statické práce (manipulace s břemeny) x
Lokální zátěž - zátěž malých svalových skupin x
Zátěž prací v omezeném nebo uzavřeném prostoru x
Zátěž prací v nevhodných pracovních polohách x
Práce ve výškách x
Duševní zátěž x
Zvýšené riziko úrazu pracovníka x
Zvýšené riziko obecného ohrožení x
Pracovní doba, směnnost x
Legenda:
 • 1. Stupeň zátěže (minimální zdravotní riziko)
  Faktor se při výkonu práce nevyskytuje nebo je zátěž faktorem minimální, vliv faktoru je ze zdravotního hlediska nevýznamný.
 • 2. Stupeň zátěže (únosná míra zdravotního rizika)
  Ze zdravotního hlediska je míra zátěže faktorem únosná, nepřekračuje limity stanovené předpisy, vliv faktoru je akceptovatelný pro zdravého člověka.
 • 3. Stupeň zátěže (významná míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže překračuje stanovené limitní hodnoty expozice (zátěže), na pracovištích je nutná realizace náhradních technických a organizačních opatření, nelze vyloučit negativní vliv na zdraví pracovníků.
 • 4. Stupeň zátěže (vysoká míra zdravotního rizika)
  Úroveň zátěže vysoce překračuje stanovené limitní hodnoty expozice, na pracovištích musí být dodržován soubor preventivních opatření, častěji dochází k poškození zdraví.

Kvalifikace k výkonu povolání

Školní vzdělání

Nejvhodnější školní přípravu poskytují obory:

Typ Název Kód
RVP Strojírenská metalurgie 21-44-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru slévárenská výroba 2144M
KKOVTypeEnum.3 Strojírenská metalurgie 2144M01

Vhodnou školní přípravu poskytují také obory:

Typ Název Kód
RVP Aplikovaná chemie 28-44-M/01
RVP Hutnictví 21-43-M/01
KKOVTypeEnum.1 Střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) v oboru aplikovaná chemie 2844M

Další vzdělání

Profesní kvalifikace

 • Metalograf/metalografka (21-077-M)

Kompetenční požadavky

Odborné dovednosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e71.D.3002 Volba technických a technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení strojů, přístrojů a zařízení v hutním, kovárenském a slévárenském provozu a laboratořích 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3997 Provádění odběrů vzorků pro metalografické šetření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.9026 Stanovování mechanických vlastností, druhu, množství materiálů a mikrostruktury materiálů pro výrobu nových výrobků hutní, kovárenské a slévárenské výroby 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.A.1005 Příprava vzorků pro metalografické strukturní šetření 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.8915 Vedení předepsané evidence a protokolů o provedených pracích a zkouškách 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1036 Provádění kvalitativního a kvantitativního metalografického zkoumání mikrostruktury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1038 Vyhodnocování strukturních vad zjištěných metalografickou analýzou 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3995 Posuzování metalografických struktur a snímků mikrostruktur kovových materiálů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13.D.4237 Provádění metalografických výbrusů a jejich vyhodnocení 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.B.7001 Obsluha a seřizování laboratorní techniky v hutnictví, kovárenství a slévárenství 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.3998 Provádění kvalitativního a kvantitativního metalografického zkoumání makrostruktury 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71.D.1052 Vyhodnocování struktury železných a neželezných kovů a jejich slitin 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Odborné znalosti

Kód Název Úroveň 1-8 Vhodnost
e52._.0002 laboratorní technika a laboratorní postupy v chemii 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0016 metalografie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
j13._.0023 defektoskopie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0003 kovové materiály a slitiny a jejich vlastnosti (např. tvrdost, pružnost, houževnatost aj.) 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0054 technologie tepelného zpracování kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0021 technologie tavby kovů 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0037 technologie práškové metalurgie 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0090 vady odlitků 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
e71._.0061 systémy a standardy jakosti a kvality ve strojírenství a kovovýrobě 4 CompetenceSuitabilityEnum.2
l24._.0018 bezpečnost práce a požární ochrana 4 CompetenceSuitabilityEnum.2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c2_manualu.pdf

Obecné dovednosti

Kód Název Úroveň 0-3
b01 Počítačová způsobilost 3
b03 Numerická způsobilost 2
b04 Ekonomické povědomí 2
b05 Právní povědomí 1
b06 Jazyková způsobilost v češtině 2
b07 Jazyková způsobilost v angličtině 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c10_manualu.pdf

Digitální kompetence

Kód Název Úroveň 1-4
1.1 Prohlížení, vyhledávání a filtrování dat, informací a digitálního obsahu 2
5.3 Kreativní využívání digitálních technologií 2
5.2 Identifikace potřeb a výběr vhodných technologií 3
5.1 Řešení technických problémů 2
4.4 Ochrana životního prostředí 1
4.3 Ochrana zdraví a duševní pohody 1
4.2 Ochrana osobních dat a soukromí 2
4.1 Ochrana zařízení 2
3.3 Autorská práva a licence 1
3.2 Integrace a přepracování digitálního obsahu 1
3.1 Tvorba digitálního obsahu 1
2.4 Netiketa 1
2.3 Spolupráce prostřednictvím digitálních technologií 1
2.2 Sdílení prostřednictvím digitálních technologií 1
2.1 Interakce prostřednictvím digitálních technologií 2
1.3 Správa dat, informací a digitálního obsahu 2
1.2 Hodnocení dat, informací a digitálního obsahu 3
5.4 Identifikace nedostatků v digitálních kompetencích 1

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c15_manualu.pdf

Měkké kompetence

Kód Název Úroveň 0-5
1.1 Kompetence k celoživotnímu vzdělávání 3
4.5 Kompetence k samostatnosti 2
4.4 Kompetence k řešení problémů 2
4.2 Kompetence k plánování a organizování práce 3
4.1 Kompetence k aktivnímu přístupu 2
3.3 Kompetence k objevování a orientaci v informacích 2
3.2 Kompetence ke koncepčnímu myšlení 2
3.1 Kompetence k analytickému myšlení 3
2.5 Kompetence k sebepoznání a porozumění druhým 2
2.4 Kompetence k ovlivňování a rozvíjení ostatních 1
2.3 Kompetence k orientaci na zákazníka a uspokojování zákaznických potřeb 1
2.2 Kompetence ke kooperaci 2
2.1 Kompetence k efektivní komunikaci 2
1.4 Kompetence ke zvládání stresu a zátěže 1
1.3 Kompetence ke kreativitě 1
1.2 Kompetence k flexibilitě 3
4.6 Kompetence k výkonnosti 2

Popisy úrovní naleznete zde: https://nsp.cz/downloads/Priloha_c9_manualu.pdf

Zdravotní podmínky

Onemocnění omezující výkon povolání

 • Chladová alergie
 • Prognosticky závažné poruchy sluchu
 • Raynaudův syndrom
 • Prognosticky závažná onemocnění cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažné onemocnění dýchacích cest a plic
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění
 • Stavy po poškození ionizujícím zářením
 • Osoby s kardiostimulátorem
 • Onemocnění oběhové soustavy
 • Poruchy termoregulace
 • Onemocnění ledvin
 • Závažná endokrinní onemocnění
 • Nemoci cév a nervů horních končetin
 • Prognosticky závažná endokrinní onemocnění včetně diabetes mellitus
 • Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek
 • Chronická onemocnění jater
 • Kožní prekancerozy
 • Závažná orgánová onemocnění podle druhu neionizujícího záření
 • Onemocnění končetin s poruchou funkce včetně poúrazových stavů
 • Klaustrofobie
 • Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze
 • Závrať jakékoliv etiologie
 • Drogová závislost v anamnéze
 • Epilepsie a jiná záchvatová onemocnění
 • Závažná nervová onemocnění
 • Poruchy prokrvení končetin

Onemocnění vylučující výkon povolání

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Prognosticky závažné imunodeficitní stavy
 • Prognosticky závažné poruchy vidění
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku
 • Prognosticky závažná onemocnění končetin, znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze
 • Záchvatovité a kolapsové stavy
 • Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování
 • Závažná onemocnění dýchacích cest a plic
 • Závažná onemocnění ledvin, močových cest
 • Poruchy sluchu
 • Chronické záněty středouší
 • Tinnitus
 • Závažná degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového systému
 • Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku
 • Závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek
 • Alergická onemocnění
 • Pozitivní alergická anamnéza
 • Imunodeficitní stavy
 • Závažné poruchy krvetvorby a krvácivé stavy
 • Poruchy vidění
 • Onemocnění oběhové soustavy s funkčním omezením
 • Chronická onemocnění dýchacích cest a plic s těžší poruchou funkce
 • Závažná onemocnění páteře
 • Závažná onemocnění pohybového a nervového systému, omezující jemnou motoriku a koordinaci pohybů
 • Duševní poruchy
 • Poruchy chování
 • Závažná psychosomatická onemocnění
 • Nemoci pohybového systému, omezující pohyblivost a svalovou sílu
 • Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu tohoto povolání je možné pouze po konzultaci s lékařem.